KUMPULAN SAJAK SUNDA

7 Jan 2002 - 12:26 am

Sajak Sunda umurna teh geus leuwih ti satengah abad. Kitu sotenan lamun diukur ti mimiti Kis Ws nulis sajak, dituturkeun ku KTS (Kadir Tisna Sudjana), ditema ku "Polemik" ngeunaan hak hirup sajak, sarta nepi ka baranahan tug nepi ka kiwari. Mapay lalakon nu sakitu panjangna teh, tangtu we urang bakal panggih jeung patok-patok anu kawilang tingjalegir, kayaning: Kis Ws, Sayudi, Ayip Rosidi, Surachman RM, Wahyu Wibisana, Rachmat M.Sas Karana, Usep Romli, tug nepi ka Godi Suwarna.

Panjang pisan mun ditataan hiji-hiji teh. Tapi cindekna mah eces pisan: sanajan harita kungsi dianggap banda deungeun-deungeun, tapi sajak angger dipikabeuki jeung dipikaresep. Sarta anu leuwih penting ti eta, tetep dianggap hiji wangun ekspresi pikeun ngagelarkeun sastra.

Nyutat tina sabagean eusi Buku Saratus Sajak Sunda, kenging ngempelkeun Abdullah Mustappa anu diterbitkeun ku CV Geger Sunten Bandung, mangrupi pedaran anu munggaran dina Rohangan Wangun Sajak.

Boh bilih baraya Kisunda aya nu hoyong ngadeudeul dina Rohangan Sajak ieu, tiasa ngintunkeun sajakna anu daria ngalangkungan email: admin@sundanet.com.TUKEURAN IEU SAJAK

Tukeuran ieu sajak
Ku salambar simbut atawa samak saheulay
Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay
Pating golepak dina trotoar

Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak
Heug sidkahkeun kanu haropak
Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak

Tukeuran ieu sajak
Ku sababaraha siki pelor
Heug tembakkeun kana genggerong koruptor manipulator
Sina enya kalojor

Tukeuran ieu sajak
Ku beubeutian tina kalbu anu rido
Keur nyebor anu balangsak
(Lamun teu kitu sasaak)

(Yus Rusyana, Ciliwung, 19 Juli 1966)WASIAT KONGLOMERAT

Lamun Apih paeh
pangbungkuskeun ku salambar boeh
ladang ngeleketek
tina rupa-rupa proyek

Lamun Apih nemahan pati
pangmesenkeun padung jati
ladang ngumpulkeun komisi
jeung rupa-rupa korupsi

Kontrak-kontrak nucan diteken
Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun
awurkeun luhureun paesan
na tetengger heug tulisan
: parantos mulang ka kalanggengan
Apih, konglomerat tuladan

(Taufik Faturahman, 1992, Galura No.38)PANGBALIKAN

Iuh, iuh gunung kuring
angin ulin dina embun-embunan
sawaktu-waktu kuring kudu nepungan
dumeh hirup halabhab cinta
di maranehna nya ayana

Aya sababna kuring tibelat
aya sababna kuring pegat
tapi nu ahir lain kaabadian
kakasih dina hate ngawih deui

Iuh,iuh gunung kuring
nyata, nyata tanda-tanda
ngabalungbung jalan hirup
nepi ka nyawa rek asup
ka maranehna kuring rek balik
ka maranehna kuring rek pamit

(Wahyu Wibisana, Ciawang ,28-7-56, tina Kanjutkundang)LEUWI

sora nu tinggerendeng
teu weleh saheng
di leuwi aing

laut nu tan istirah
teu weleh motah
di leuwi aing

di leuwi aing
sagala teu weleh betah
sagala teu weleh motah

(Abdullah Mustappa, Tina Mangle No.217)LALAKON I

Mangsa budak resep ulin
ngarucu bulan
mangsa rumaja resep wanoja
ngumbar asmara
nincak sawawa narik jangkar
ngambah sagara
geus kolot mah kari tapakur
isuk sore ngitung
umur!

(Hadi AKS, Tina Galura No.39)LAGU HIRUP

Unggal poe unggal lengkah
nataan tanggal dina kalender
angger aya nu diarep-arep
ari umur melesat henteu kajeueung

Dina beja dina carita
teu weleh aya nu miheulaan
warna-warni kajadian. Teu kapireng
da puguh katalimbeng rusiah

Dina sakeclak cimata. Aya kasedih
nu teu kedal. Dina kongkolak
kahirupan. Aya nu miang
teu mulang deui

(Eddy D. Iskandar, 1992)BONGAN KITU

Bongan kitu disebutna, puguh mega
dipapay di awang-awang: cek aing angin

bongan kitu karasana, nyerina raheut
tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi

bongan kitu digambarna, geulis kabina-bina
ditepungan unggal wayah: cek aing werejit

bongan kitu pandena, nyarita sorangan
ditataan di rs jiwa: cek aing eling

bongan kitu ayana, beda jeung nu lian
diguliksek dina kamus: cek aing ibadah

bongan kitu itunganana: Gusti

(Juniarso Ridwan, 1992)PADUNGDUNG DANGDUT

"Hidup! Hidup! Hidup!" cek peureup mani baruleud ngahaja nonjokkan
angin nu keur tibra lebah liliuh caringin. Angin teh tibuburanjat nyusul
manuk nu ti heula ngagarapak tina dahan kana dahan. Barengong
angin jeung manuk mireungeuh mangpirang peureup tinggorowok
nyentakan beurang bayeungyang. Beurang tembong rerenjagan tuluy
kabur sakur pangacianana. "Hidup aing! Hidup aing! Hidup aing!"
cek peureup beuki tararik bari tembong aya seuneu ngabebela tina
sela-sela ramo. Ngadegdeg angin jeung manuk nenjo beurang beuki
soak gogobrot juuh kesangan. Keur kitu, panonpoe ngagilerkeun
cahayana nyorot peureup nu ngabring ti peuntas ditu "Aing ge hidup!
Aing ge hidup! Aing ge hidup!" cek peureup nu karek cunduk sarta
teu tata teu titi ujug-ujug ngajorag nu keur sesentak. Ger campuh
peureup jeung peureup nu sarua pada-pada sareuneuan ngabebela
Peureup diadu jeung peureup deui. Tinggorowok. Tingjarekok sora nu
patonjok-tonjok. Angin mabal. Manuk mabur. Beurang geheng. Getih
peureup boborot nyiram sampalan. Kacaturkeun tengah peuting,
disaksian imut bulan, dua peureup nu baradag sasalaman handapeun
tangkal caringin. Nu itu nyiwit ceuli saeutik. Nu ieu bet ngeleketek.

(Godi Suwarna, Kotakidul, 92, Galura No.16)