Dongeng Sasakala: SITU LENGKONG

18 Feb 2002 - 7:29 am

Jaman baheula, anu jumeneng raja di nagara Cipanjalu, jujulukna Prabu Cakradewa. Anjeunna kagungan putra pameget hiji, kakasihna Prabu Borosngora.

Barang putrana geus sawawa, ku ramana dipiwarang ngalalana nyiar pangabisa.

Sanggeus mangtaun-taun lilana di pangumbaraan, anjeunna mulih deui ka bali geusan ngajadi. Sasumpingna, ramana ngayakeun pesta, sarta nanggap ronggeng sagala, ramena teu kira-kira.

Barang Prabu Borosngora keur baksa, ku ramana katingali, dina palebah cecekolan aya capan, anu dina mangsa harita kasohor ngaranna, nya eta: Hujun Kulan. Ari hartina jadi ciciren, yen sakur anu make cap, geus asup jadi lid pakumpulan, anu ngamuhit kana elmu kalahiran.

Waktu Kangjeng Raja ningal eta cap, pohara ngaraos kagetna, sarta bendu kabina-bina, munggah ngageter salirana. Lajeng ngandika bari nunjuk, "Eh, Borosngora! Kumaha asalna nu matak maneh boga cap dina cecekolan; naha maneh geus nyieun peta kitu? Ongkoh ceuk Ama bareto, pacuan maneh rek cacampuran jeung jalma anu ngalampahkeun elmu sihir. Lamun maneh panting boga kahayang, nya muntang ka Nu Kawasa."

Teu lila ti harita, Prabu Borosngora ku ramana dipaparin gayung, pikeun ngala cai, tapi karancang lir ayakan, sarta saurna, "Ayeuna maneh kudu indit deui, sarta ulah waka balik, lamun tacan bisa nyiuk cai ku eta gayung, nepi ka caina cicing di jero."

Ti dinya Prabu Borosngora angkat sakaparan-paran, ngajajah Pulo Jawa, neangan pandita anu kakoncara jero elmuna, nyungsi wiku nu kagurnita linuhung, anu pibasaeun nyiuk cai ku eta gayung, nepi ka caina cicing di jero. Tapi luput, taya nu bisauen.

Tina geus ngaraos poek akal, leos anjeunna ka Mekah, ngadeuheus Kangjeng Nabi Muhammad SAW sarta sagala kasesahna diunjukkeun kabeh.

Ku Kanjeng Nabi Muhammad SAW, anjeunna dipaparin kuluk, baju toro jeung cis.

Kangjeng Nabi miwarang nyiuk cai ku gayung tea tina sumur. Ku Prabu Borosngora dijalankeun, sakumaha dawuhna Kangjeng Nabi. Barang pek nyiuk cai, kacida kageteunana, ningali cai dina gayung taya nu ragrag sasakeclak.

Sanggeus nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi, tuluy anjeunna mulih ka Panjalu. Sasumpingna, gancang unjukan ka ramana, yen maksudna enggeus hasil.

Ramana teu kira-kira bingaheunana. Harita kenegh gayung teh terus dicandak, cur cer cai Jamjamna dicicikeun kana rawa, anu teu jauh ti dinya. Dadak sakala rawa jadi situ hiang, anu ayeuna katelah Situ Lengkong tea.Tina Sungkeman
Sumber: Tina Dongeng-dongeng Sasakala
Kenging Ngempelkeun: Ki Umbara
Penerbit: CV Geger Sunten Bandung