NGAGUAR MANGSA NGADEGNA UNPADKu: H. Apep Syafei

1 May 2002 - 5:54 am

Sok sanajan geus rawun da bongan sok masih keneh hayang bucu-baca komo mun seug nu dibaca teh aya patula patalina jeung pangalaman nu kungsi karandapan ku sorangan, dina palebah nu nulis macaan sajarah-sajarah Unpad boh Paguyuban Pasundan ngan ukur bisa seuri koneng ari margina ceuk raraosan upami di ibaratkeun mah teu benten sareng nongton Asep Sunarya barang bray teh ujug-ujug ger teh Gatotgaca keur perang jadi teu terang naon sababna.

Tah kukituna barang pun incu nerangkeun yen internet tiasa jadi alat informasi sareng komunikasi jorojoy hoyong kutrat- kotret saperti jaman keur ngora susuganan bae aya paedahna keur sarerea. Jaman keur jadi tukang nyadapan warta di koran "Sipatahoenan" (1950/1960).

Nalika Gupernur Jawa Barat di cepeng ku Bapak Sanusi Harjadinata rupina kumargi anjeuna guru, ngawitan dirancang supados di Jawa Barat aya Perguruan Tinggi (waktos harita mah masih disebat Universiteit). Nya anjeuna ngabentuk "Panitya Pendirian Universitet Negeri Jawa Barat" nu nulis teu ngiring ngukuntit da masih anak bawang mung wartosna bae nu janten anggotana nyaeta para Pendidik , instansi- instransi nu aya patalina ditambih para residen sareng Bupati nu aya di Jawa Barat.

Panitya ieu kaluron margi waktos diusulkeun ka Presiden, Bung Karno teu panuju margi anjeuna kagungan rencana bade ngarekahkeun ITB.

Pak Sanusi digentos ku Pak Ipik Gandamana. Didorong ku kaayaan zaman harita diantawisna renungna sakola- sakola swasta dugi ka tingkat SMA. Paguyuban Pasoendan anu harita masih keneh "PARKI" jalaran tos ngagaduhan SMA PARKI ngaraos tanggel waler kanggo neraskeun pendidikan barudak, mutlak kedah aya Paguron Tinggi Negeri di Bandung.

Kumaha ketakna PARKI katut PARKIWA disarengan para inohong- inohong pendidikan nu aya di Bandung supados cita-cita na tiasa ngajanggelek moal dicatur, ngan dipungkas ku brolna "PANITYA PENDIRIAN UNIVERSITET NEGERI JAWA BARAT" anu diketuaan ku Bapak Gupernur (sok sanaos ieu mah panginten rada hemar- hemir margi kedah mayunan Bung Karno).
Ketua harian dicepeng ku Bapak R.S.Soeradiraja Ketua Paguyuban Pasoendan (PARKI). Nya kumargi Ketua Harianna sami sareng ketua Parki (Pagoeyoeban Pasoendan), kantorna aya diluhureun "SIPATAHOENAN" atuh sagala kagiatan- kagiatan Panitya teh tiasa kasadap di Jalan Dalem Kaum No.42 Bandung.

Ari gempungan di Gubernuran mah kanggo laporan sawaktos-waktos diperyogikeun bae, dina gempungan rutin nu diayakeun di Jl.Dalem Kaum nu sok katingal teh. Tos kantenan ari pribumi mah ti pengurus Besar Parki/Parkiwa sapertos ti Parki (Paguyuban Pasundan): Pak Soeradiraja, Pak Erom, Bapak Iyos Wiratmaja, Bapak Achmad Atmaja, Bapak Atik Romli, Bapak Soeria Sumantri ti Parkiwa (Pasundan Istri) Ibu Ema Poeradireja, Ibu Ema Toha Somanagara, Ibu Mimi Iyos Wiratmaja, Ibu Halimah Poerwana. Ti Sipatahoenan + ti Harian Indonesia Pak Ace Bastaman sareng Pak R.Moh.Koerdie. Ti P dan K Pak Djoesar Kartasoebrata, Pak Yudakusumah, ti PTPG Prof.Sadryoen, Pak Gozali, Mr.Suwardi Wiakanataatmaja, Mr.Yamin, Pak Sahrip ti Pengadilan Negeri harita janten Presiden Universitet Krisna Dwipayana. Nu sanesna seueur keneh mung hilap deui jenengan nana mugi ditawakup.

Ku katekunana sababaraha kali mundar-mandir ka Jakarta, boh ka Departemen atanapi ka Istana. Ahirna idzin prinsip tos kacangking, kanggo terbitna idzin definitif kedah didukung ku tos ayana: Mahasiswa, Tempat, Kurikulum, jeung pangajarna. Kanggo Kurikulum sareng tenaga pengajar tiasa kacumponan mung kanggo tempat sareng mahasiswa kedah aya upaya.

Pak Iyos Wiratmaja masihan widi kanggo tempat kuliah sementara di YPK Jl.Naripan, margi anjeuna teh kepala KUP Bandung. Pak Sahrip teu eleh cingceung sok sanaos saurna teu diwidian ku Krisna Dwipayana Pusat kanggo mahasiswana, sasarengan sareng ketua harian Panitya ka Notaris, enggal ngadamel Yayasan Universitas Merdeka di Notaris Tan Eng Kiam.

Satuntasna Yayasan Universitet Merdeka lahir, diumumkeun kanggo pendaftarannana bari dimplik-implikan sok sanaos teu diserat yen Universitet Merdeka bakal jadi Universitet Negeri. Atuh sadayana Mahasiswa Krisna Dwipayana daftar malih disarengan ku Peg.TU-na di antawisna Pak Soemandar sareng pak Chaelani. Kitu deui staf pengajarna, katut kurikulumna.

Sagala rupi persyaratan parantos cumpon peryogi pingaraneunnana nya disawalakeun deui kanggo ieu mah di Gupernuran margi anjeuna nu kagungan hadas. Saurna nu kungsi kasadap ku N.N "Padjadjaran" teh cetusan ti Mr. Moh.Yamin. Eukeur mah ahli sajarah katambih- tambih haritateh upami teu lepat mah Mentri P dan K. Ku sadayana dihaminan. Kanggo nu pinyepengeunnana saha nu bakal jadi 'PRESIDEN UNIVERSITET" nya Bapak Gubernur percanten kumaha panitya bae.

Waktos harita nu pasti bakal lahir teh Fakultas Hukum janten dina ragotna nyawalakeun teh seueur calon-calon anu nganggo titel "Mr" ampir bade tuntas seueur nu setuju ka Mr. Kusna Paradireja. Mung bae ti Parkiwa nolak "Aceuk mah teu panuju bisi disebut meuweung ngahuapan maneh".

Sawala dingawitan deui ayeuna mah kriteriana dironjatkeun jadi "Prof" nya anu kaluar disatujuan ku sadayana nyaeta Prof.Dr.Hoesein Djayadiningrat . Kanggo ngolongan kinten- kinten sayagi atanapi heunteuna kedah aya nu ngadeuheusna ka Jakarta.N.N ditunjuk ku Ibu Ema Puradireja (Ketua Parkiwa) saurnateh: Jij kudu milu nyupiran mobil Pa Soera bari mawa mesin tik bisi diditu aya nu kudu di tik, jeung ngalayanan nawiskeun "Kasadiaan jadi Presiden Universitet".

Bring bae ka Jakarta 2 mobil, dina Fiat: Pak Iyos sareng Ibu, Ibu Ema Poera, Ibu Ema Toha, N.N. , Pa Soera, Pa Erom, Pa Ahmad Atmaja nganggo De soto.

Di bumi Prof.Hoesein Djayadiningrat, Pak Iyos nu ngabuka pamaksadan diteraskeun ku Pa Soera, Ibu Ema. Katingal keneh bae bari rada ngadangheuak semu humandeuar saurnateh: "Kumahanya, Akang teh ari ngajar mah sanggup keneh ngan palebah ngurus administrasi barudak ayeuna teh sok mawa karep sorangan, Baredegong, tah eta mah teu sanggup!" Jep sakedap….di sundul ku Pa Iyos: "Saupami kitu, saha kinten- kintena nu kalandep?" diwaler deui ku anjeuna: "Kumaha lamun KI TIRTA da ceunah geus warnen tina Menterina…"

Teu di engkekeun deui, da masih rada beurang keneh nya terus bae ka bumina Mr. Tirtawinata. Kaleresan nuju aya. Biasa urang sunda teu ujug- ujug nu dimaksud kakaler- kakidul heula kumaha itu, kumaha ieu. Tungtungna nya sagala pamaksudanteh dijelaskeun ku Pa Soera. Allhamdulillah batu-turun keusik-naek. Nu nulis sakumaha tugas ti Ibu Ema nawiskeun "Kesediaan Jadi Presiden Universitet" Plong bae sadayana. Memeh mulang pakaulan ka restoran Anedja di Senen .
Di Bandung nu samemehna geus tatan-tatan keur pembukaan teh di hangkeutkeun (Lutung Kasarung Kanjeng Sunarya).

Mangkuk sababaraha dinten ti harita kring teh telepon ka Bapa Ketua (Pa Soera) ti Mr. Tirtawinata ngumahakeun rehna anjeuna ditunjuk ku Bung Karno jadi Duta Besar Berkuasa Penuh di Australi (Canberra). Suhunkeun bae ka Bung Karno ari abdi mah sayogi, saurna teh, sawala deui. Diluhur disebatkeun yen Ibu Ema Nolak rayina Mr. Kusna nya dina sawala ieu ngusulkeun Pa Iwa Koesoemahsoemantri. Aya nu nolak da ceunah pa Iwa mah komunis, pedah jolna ti Rusia. Ana celetuk teh Pa Iyos Wiratmaja, keun we lah Komunis ge da sok bareng ari salat jeung Ik, sadayana teu kemek.

Bring atuh ka Jakarta deui tapi ngan samobil, N.n. Pa Soera, Pa Erom sareng Pa Iyos. Ka bumi Pa Iwa di payuneun Stasion Gambir.N.N teu nyayagikeun surat Kesediaan da saur Pa Soera engke wae di Bandung mun geus puguh kersaeun mah.

Nalika Pa Soera panjang lebar nyarioskeun ti ngawitan Panitya ngagarap dugi ka harita Pa Iwa estu ngaregepkeun pisan nu ahirna bari anjeuna nutup raray teras nyembah sasauran: "Nya ari kitu mah Akang sayagi, iraha kudu ka Bandung, jemput bae da teu boga mobil".

Dua dinten ti harita N.N kapapancenan kudu ngajemput, ti Jakarta mung sareng Ibu, disanggakeun ka Pa Mr. Djenal Kusumahatmaja Wadana Tegallega ka bumina di Tegallega ngarangkep Sekertaris Presidium Unpad.

Dina pembukaan UNPAD nu direuah- reuah ku "Loetoeng Kasaroeng" di Lapang UNI, harita nu muka UNPAD teh sanes Bung Karno, (Padahal aya) atanapi Gubernur salaku Ketua Panitya Pendiri, tapi Bapa Soeradiraja Ketua Harian Panitya Pendirian Universitet Jawa Barat, Fakultet anu aya nembe Fak.Hukum. Dekanna dirangkep ku Presiden Universitet, Fakultas Ekonomi masih proses.

Kanggo ngarekahan tina hiji fakultas sareng saterasna (Ketua mah teu terang naon-naon) saupami diandelkeun ka Universitet mah tangtosna oge moal tiasa lancar margi instansi anyar tea pasti seueurna padamelan nu kedah di hanca. Ngemutkeun kadinya rupina kedah aya hiji badan anu langsung tiasa ngagarapna. Nya dibentuk "YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PADJADJARAN" disingkat YABINA UNPAD. Ketuana: Mr.Iwa Kusumahsoemantri, Ketua Harian: R.S. Soeradiradja (Ketua Paguyuban Pasundan).
Kumargi Pa Iwa mah sibuk tea nya sagala rupi padamelan di Yabina the ditangkes ku Ketua Harian, Ketua mah teu terang naon- naon. Kantorna di Jl. Cibeunying 8 Bandung.

Garapan- garapan YABINA diantawisna, Fakultas Ekonomi, hal ieu mah nu langkung uninga teh Prof. Sanusi ayeuna aya keneh ari margi nu kabandungan ku N.N mah Embrio F.E the nyaeta BMT (Bussines Management Training) SIMBA (Seminar Industri dan Management Bandung) nu kagungan hadas nyaeta Prof. Sanusi. Atuh anu sanesna Prof. Nyo Hong Wie, Pa Soemintapura sareng Kadin SIMBA Bandung, ti Sipatahoenan Pa Erom. N.N kuliah di Jakarta, jadi di Sipatahoenan mah meureun istilahna teh free-lance. Tapi ari keur ka Bandung sok ngiring ngabantu di YABINA da sok kenging honor janten kagiatanana rada oge katuturkeun mung tangtos seueur nu teu terangna. Fakultas Kedokteran: dr.Hasan Sadikin, dr. Hasan Busoirie, drg. Soeria Soemantri (mung kacongcay waktosna ku tolabul ilmi ka A.S) dr. Admiral Soeraseca, dr. Djoemhana W.

Anu paling sering konsultasi sareng Pa Soera nyaera dr. Hasan Sadikin, malih anu kakuntit ku N.N kumargi dina kurikulum Kedokteran mah aya Basic Science sareng Medical Science, kanggo nyumponan persyaratan tenaga pengajarna, ngingkig ku anjeun ngahubungi kanggo Fisika - Prof. Ong Ping Hok ITB, Kimia Organik- Ir. Pramutadi ITB, Kimi an- organik - Ir. Issjrin Noerdin ITB, Comp. Anatomi - Drs. Dody Tisna Amijaya, Dra. Hasyiana, Dra.Sri Soedarwati Pharmasi - Drs.Yan Mokoginta ITB.


Fakultas Pertanian dan Kedokteran Gigi, kanggo Fakultas Pertanian anu aktif ngupayakeun sagala rupina teh Pa Soera ku anjeun margi anjeuna oge ti MLS disarengan ku Bapa Ir. Anwas Adiwilaga, oge ti IPB Bogor, di sagedengeun ngagarap kanggo Fakultas Pertanian kaleresan Pak Soeriasoemantri nuju di Amerika, nya kanggo Fakultas Kedokteran Gigi oge ku anjeuna disarengan ku drg.Adang Djayawireja, drg,Soelarko Soemohatmoko s.s.d malih disarengan ku ti Fakultas Kedokteran margi mata pelajaran seueur nu sami. Dugi ka hasilna usulan kanggo ieu dua fakultasteh nya Surat Keputusannana oge ngahiji (hiji Skep 2 fakultas).

Fakultas Farmasi, rupina bae kumargi digedengeun Sipatahoenanteh aya Apotek Abadi, Pa Soera sering konsultasi sareng pa Mahdi nu kagungan eta apotek, ditambih ku sumpingna Prof.Mustopo kaYabina atuh tatan- tatan kanggo saterasnateh langkung lancar margi aya tenaga pejoang, arek- arek Suroboyo, dugi ka drs.Tjan Ing Yang mah anu kawitna dosen tetap ITB ngalih ka UNPAD. Saterasna Prof.Mustopo janten Dekan.
Fakultas Publistik, Pa Ace Bastaman kumargi teras nyarengan pa Soera rupina kailhaman kanggo ngawujudkeun Fakultas anu saluyu sareng padamelan anjeuna, nyaeta Direktur / Hoofd- Redaktur di Sipatahoenan disarengan ku Pak Rukomi ti Jawatan Penerangan Propinsi. Diantawis Anggota Yabina nu paling kataji ku usulan ngadegkeun Fakultas Publistikteh nyaeta Prof. Mustopo. Atuh nya anjeuna pisan nu paling aktif teh.Dugi ka disebat Bapak Publisistik oge (waktos ngusulkeu ieu Fakultas ka Bung Karno moal didongengkeun bilih aya nu kasigeung).

Fakultas Sospol nu sok katingal teh Drs.Kabulah Wijayaamiarsa, Drs. Mohtar Affandi sareng sajabina ti eta.

Salebeting ngawangun sababaraha hiji fakultas parantos tiasa dilaksanakeun sagala rupi persyaratannana tiasa kacumponan rupina bae Pa Soera ngemutkeun oge keur: Kantor, Laboratorium, sareng kanggo ngancikna para dosen boh padamel administrasi. Laboratorium nu aya di jalan Dago Simpang, nu ngabangun Pa Soera kuanjeun margi pemborongna kabur, tiasa ditingali dina batu prasastina di lebet (upami aya keneh).

Diluhur disebatkeun anggota Yabina teh diantawisna Pa Iyos Wiratmaja Kepala Urusan Perumahan Bandung. Atuh Pa Ace Bastaman disagedengeun Direktur Sipatahoenan tehkapeto janten Ketua P3MB, nyaeta hiji badan anu dibentuk ku Penguasa Perang kanggo nga Inventarisasi kakayaan- kakayaan Belanda nu aya di Bandung, umumna Jawa Barat.
Informasi bumi- bumi nu rek dikantun ku Walanda, nu memeh mangkat ka Nagaranateh hoyong ngajarual heula kakayaan eta mah gampil da aya dua Kasepuhan nu diluhur tea. Mung waragadna timana, margi saupami ngandelkeun ti UNPAD mah kapan keur ngabangun UNPAD oge can parat.

Anggaran Penerimaan dan Biaya Negara (APBN) waktos harita teu acan sapertos ayeuna, masih keneh nganggo sistem "Anggaran Melayang"(Ngambang).

Dina hiji dinten Pa Soera sindang ka rorompok pang-indekosan N.N di Gang Kenari II Jakarta. Anjeuna nyaurkeun tos ti jalan Cilacap, Kantor Departemen P dan K, bari teras naros: "jij isukan aya kuliah?" N.N balik naros "Naha aya pikersaeun naon kitu?", "Mun bisa anteur Apa balik ka Bandung tapi liwat Sukabumi heula perelu pisan, sarta mun kaburitan mah urang ngendong bae di Sukabumi, ari ti Bandung mah jeung Pa Ahmad Atmaja tapi Pa Ahmad mah ngendong di putrana di Jl.Banteng.
Di Cisalak nyimpang heula ka Pa Mintang, Ketua Ranting "PARKI" sakedap, waktos bade wangsul nyebatkeun ka Pa Mintang bari nunjuk ka N.N "Tah engke lamun Apa teu kasiwer bikeun bae ka ieu supir, nya". (Pa Mintang teh kadeuheus Pa Iyos didinya mah kasebat Tuan Tanah).

Di Tikungan Bojong Kokosan anjeuna sasauran: "Tah didieu Apa kungsi bertempur ngalawan Belanda harita teh ti pihak urang Gabungan Brigade Lasykar Rakyat dipimpin ku Apa jeung Pa Sukardi, ari TRI dipimpin ku Kawilarang sareng Kosasih. Rongkah oge ti pihak urang aya korban, malah ti pihak Belanda mah cenah loba pisan."

Sateuacan Cibadak sasauran deui: "Nyimpang heula ka H.Sidik di Nagrak." Disambung ku N.N: "Teras ka Madutawon?" (Madutawon the Perkebunan kagungan Pa Soera, tonggoheun Nagrak). "Entong bisi teu kaburu, pan Apa kudu rapat di Bandung, isukan ".

Waktos diajakan lebet ka bumina H.Sidik N.N nolak bari nunjuk ka tukang.toge, Pa Soera mung gogodeg bae bari mesem.

Sontena di Sukabumi di Babakan sirna No.17, anjeuna ngajak kaluar saurna teh, "Urang ka H.Abdurachman di Jl.raya deukeut bioskop, lamun filmna jij resep, ku Apa didagoan di H. Abduracman, sampeur bae." Kabeneran film Cowboy si Garry Cooper. Atuh jongjon. Subuh- subuh wangsul ka Bandung nu saterasna N.N mah ka Jakarta deui.

Tebih ti sateuacana Pa Soera janten Ketua Harian "Panitya Pendirian Universitas Negeri Jawa Barat". N.N sering dicacandak ku anjeuna upami bade kaluar kota teh, janten ka sadayana kenalan-kenalan anjeuna tos wanoh, malih saupami dikenal-kenal keun teh anjeuna nyebatkeun: "Ieu anak apa nu panggedena…..awakna". Ku kituna saupami ku anjeuna dijurung ka saha wae nu tos kenal mah tara disaha- saha.

Harita oge sababaraha kali N.N dijurung ka Sukabumi nepangan Wa H. Durahman, ka Cibadak ka Tn.Ong (nu ngurus Madutawon), atanapi ka Wa H. Sidik di Nagrak, ari wangsulna teh sok dibahanan Amplop kanggo Pa Soera bari di kade-kade da eusina artos. Kumargi sareng Wa H.Sidik mah wanoh pisan ku N.N ditaroskeun ku anjeuna "Wa ieu teh artos naon meni kandel kieu?, sareng sering deuih." Diwaler ku anjeuna: "Haar na teu uninga kitu, kapan tanah- tanah Madutawon teh diicalan Pabrikna mah ku Si Ong".

Sawangsulna ti Nagrak/Sukabumi, enjingna ku Pa Soera diajakan deui, haritateh upami teu lepat mah disarengan ku Pa Erom, nya ka Jl.Cisangkuy No.4, nu nampiteh pribumina bangsa Walanda. Sabada cus-cos Hollands-spreken, N.N dipiwarang ngitung artos tina amplop nu ku N.N kamari dibantun ti Nagrak tea.

Waktos ditaroskeun ka anjeuna ngartosan naon, diwaler: "Meuli Imah keur UNPAD, manehna rusuh rek ka Holland, keun wae da engke oge digantian ku pamarentah." Ku waleran sakitu ti Pa Soera diluyukeun sareng APBN sapertos disebat diluhur, kahartos yen nu dibayarkeun harita teh nya kanggo nalangan heula. Kukituna sakumaha nu kabandungan bumi- bumi nu kantos ditalangan ku Pa Soera diantawisna Jl.Karangsari, Jl. Lamping (2 bumi), Jl.Cisangkuy (2 bumi), Jl.Cibeunying, Jl.Bengawan (2 bumi), Jl.Supratman. Dupi pangaos- pangaos sagala rupi tingawitan ngagaleuh teras-terasan naek, tiasa kusadayana kagalih dina ahir panggentosan ti Pamaretah pamungkas, bade dipeserkeun kana nu ngawitan diicalan kanggo nalanganteh Allhamdulillah teu kaditu-teu kadieu- namung kanggo Pa Soera teu janten emutan margi rupina nu dicita- citakeun anjeuna mah supaya masyarakat Indonesia umumna, hususna kanggo Jawa Barat bakal palalinter.

Tah sakitu diantawisna nu kungsi kakuntit ku N.N, namung da ari ti Pa Soera ku anjeun mah dugi ka pupusna oge teu katingal atanapi aya sasauran nu umangkeuh atanapi kaduhung. Estu jembar luar biasa da rupina upami nu sanes mah tangtosna oge uar-uar boga jasa.
"Picontoeun keur nu araranom, nu ngaraos jadi pamingpin", tah anu kitu nu ku urang Sunda disebut "Elmu Pare" teh, beuki beurat beuki tungkul.N.N = nu nulis