BEREGEJED III

15 May 2002 - 1:56 am

DONGKO
Waktu Ki Sanip keur ngasuh incuna anu umur lima taun, kalayang teh aya langlayangan leupas luhureunana.
"Udag, Ki, Udag!" ceuk incuna bari nyurung-nyurung incuna.
Sabenerna Ki Sanip teh geus kolot, geus bongkok.
Leumpang ge dongko komo ieu kudu lumpat. Tapi dasar nyaah ka incu, ngan beretek we manehna lumpat ngudag langlayangan. Tapi hanjakal teu hasil.
Bari renghap ranjung manehna nyamperkeun incuna.
"Lapur Cu, teu kaudag."
"Tuda Aki mah salah. Lumpatna bari jeung dongko sagala. Pan geus puguh langlayangan mah diluhur, teu kudu dodongkoan siga neangan duit leungit, Ki!" ceuk incuna, ngagelendeng semu nu keuheul pisan.


HUMOR MAKE NOMER
Aya hiji kulawarga anu kacida resepna kana humor. Koleksi humorna geus kacida lobana, jeung deuih sarerea arapal kana eusina. Ngarah teu barabe, kabeh humor anu aya dina koleksina teh make nomer. Cukup ku nyebutkeun nomerna wungkul, pasti sarerea bakal seuri.
Bapana, "Nomer 63."
Ger sarerea seuri, da geus appal, kumaha eusina eta humor.
Indungna, "Ibu mah bade nomer 18, da."
Calakatak deui sareuri tepi ka eak-eakan.
Minantuna, "Kumaha upami nomer 35?"
Barakatak meni tepi ka rareumbay cimata.
Ngan incuna anu teu ngartieun teh, bubuhan can sakola.
Manehna ngan puluhak-polohok wae gawe na teh. Tapi teu burung ari milu nyarita mah, "Nomer 14."
"Naon?" bapana nyereng.
"Nomer 14," walon eta budak.
Ngan cepret wae disintreuk ceulina, tepi ka eta budak teh ceurik.
Sihoreng, humor nomer 14 teh humor cawokah kacida.


DONGENG PROFESOR
Aya profesor duaan keur ngalobrol di peron. Bubuhan jeung anu saprofesi, uplek pisan ngobrol na teh, tepi ka teu kanyahoan kareta api tereh indit.
"Itu, kareta geus maju!" ceuk anu saurang.
Deregdeg lalumpatan, ngudag kareta anu geus maju lalaunan. Anu saurang bisaeun keneh naek, tapi anu saurang deui tinggaleun, da kurang kesit luncatna kana bordes.
Demi anu tinggaleun tea, gawena teh ngan ngahuleng wae, bangun kacida bingungna. Gancang wae disampeurkeun ku pagawe setatsion.
"Teu kedah bingung teuing, Bapa, pan sajam deui oge bakal aya kareta anu mios ti dieu, kalawan tujuanana sami sareng kareta anu nembe," ceuk pagawe setatsion.
"Anu dipake bingung ku Bapa mah eta, da Bapa anu rek nyabana. Sedeng babaturan Bapa mah ukur nganteur ka setatsion," tembalna.


SUPADOS YAKIN
Salahsaurang peserta ujian gawena ngan milangan kancing. Ku pengawas ditanya.
Pengawas : "Keur naon maneh make milangan kancing?"
Peserta : "Sesah Pa jawabanana! Ari milangan kancing mah rada gampil ngeusianana."
Leos wae eta pengawas nguriling, ngawaskeun nu sejenna.
Kira-kira lima welas menit deui kana waktuna beak, eta pengawas teh ngadeukeutan peserta anu tadi tea lantaran katenjo keur ngadekul keneh milangan kancing.
Pengawas : "Geus rengse?"
Peserta : "Parantos, Pa!"
Pengawas : "Geuning eta milangan kancing keneh?"
Peserta : "Apan nuju ngoreksi."


TELEPON
Waktu prajurit piket keur nyieun laporan, kring telepon gigireunana disada. Ku prajurit geuwat diangkat.
"Hallow...!" Ceuk prajurit.
"Piket ieu teh?" ceuk sora dina telepon.
"Sumuhun, dupi ieu sareng saha?"
"Panglima!"
Prajurit geuwat nangtung, ajeg bari ngangkat leungeun sabeulah, ngahormat telepon.


RACUN
Sabada pasea rongkah, salakina indit ti imah, maksud rek jalan-jalan ngabrangbrangkeun piker. Sajam kira-kira manehna kaluar ti imah teh. Barang geus balik deui ka imah, manehna darehdeh naker nanya ka pamjikanana.
"Eulis, bade masak naon kangge neda engke sonten?"
"Racun!" tembal pamajikana baketut.
"Oh, upami kitu mah nyayagikeun kanggo saurangeun wae, Akang neda di luar!"


ASURANSI PANGTEREHNA
Di Australia waktu aya konperensi asuransi internasional, aya salah saurang peserta anu ragrag ti hotel tingkat 15 nepi ka maotna.
Ceuk peserta ti Amerika, "Lamun aya jelema ragrag ti tingkat 15 nepi ka maotna, di Amerika mah santunan asuransina bisa cair dina jero saminggu."
Peserta ti Jepang embung eleh. "Komo di Jepang mah leuwih cepet. Mun aya jalma ragrag ti tingkat 15 nepi ka maotna, santunan asuransi na bisa cair dina jero dua poe. Kumaha ari di Indonesia?" pokna bari ngareret ka perserta ti Indonesia.
"Di Indonesia mah leuwih cepet deui. Lamun aya jalma ragrag ti tingkat 15 nepi ka maotna, di tingkat 10 keneh santunan asuransina geus dibikeun," tembalna kalem.


DI RUMAH SAKIT JIWA
"Pak Dokter, Pak Dokter, rerencangan sakamar abdi beuki maceuh wae," ceuk salah saurang pasen rumah sakit jiwa ka dokter jaga.
"Beuki maceuh kumaha kitu, Jang?" dokter nanya. Geus maju ka cageur tangtuna oge anu ieu mah, da geuning make bisa laporan sagala.
"Manehna teh naek kana meja bari gogorowokan, Aing teh lampu anu nyaangan ieu kamar. Kitu weh teras meni gandeng."
"Buru-buru atuh ku Ujang titah turun!" ceuk dokter.
"Har, atuh meureun engke jadi poek di kamar teh!" ceuk anu mawa laporan.


MAEHAN LALEUR
Dua pasen rumah sakit jiwa keur ngawangkong.
Pasen A : "Kuring mah geus maehan laleur ku tumbak!"
Pasen B : "Paeh?"
Pasen A : "Henteu ari paeh mah, ngan sukuna pateuh sabeulah."


TUKANG CELEP DIGANTUNG
Jaman baheula ieu mah, jeung teuing di nagara mana kajadianana oge. Aya garong rek ngabongkar imah. Bet ninggang di naas, manehna katinggang kusen jandela, tepi ka maotna. Ahli warisna mengadu ka hakim, sabab ngarasa di rugikeun ku anu boga imah anu rek di garong tea.
Hakim buru-buru manggil anu boga imah.
"Ku naon silaing masangkeun kusen teh mani lelewodeh? Tuh tenjo akibatna, garong anu rek asup ka imah maneh tepi ka paeh!"
"Tong ngalepatkeun abdi, Juragan Hakim. Pan miwarangan tukang kayu abdi masangkeun kusen teh," ceuk nu boga imah.
"Teang tukang kayuna!"
Tukang kayu geus ngajagrag hareupeun hakim.
"Kunaon silaing masangkeun kusen teh mani lelewodeh?"
"Rumaos lepat abdi teh, juragan hakim. Harita abdi kagoda ku hiji istri anu nganggo acuk hejo, anu ngalangkung ka payuneun pisan, waktos nuju masangkeun kusen tea," tembal tukang kayu.
"Teang awewe anu make baju hejo!"
Awewe anu dimaksud geus aya dihareupeun hakim.
"Ku naon maneh make baju hejo, tepi ka tukang kayu jadi kaganggu?"
"Anu lepat mah sanes abdi, Juragan Hakim, tapi tukang celep," tembal si awewe.
"Naha bet nyalahkeun tukang celep?"
"Apan abdi hoyong nyelep eta acuk teh ku warna koneng, tapi naha tukang celep bet nyanyahoanan, jadi warna hejo," tembalna deui.
"Teang tukang celepna!"
Teu hese. Poe eta keneh tukang celep geus dijagragkeun.
"Ku naon silaing bet nyelep ku warna hejo, apan pamenta anu bogana oge hayang ku warna koneng?"
Tukang celep ngabigeu. Manehna teu bisa ngasongkeun alesan.
"Hayo jawab! Naha bet ku warna hejo?" hakim morongos.
Ngabigeu keneh wae.
Trok,trok! Hakim ngetrokkeun palu. "Hutang uyah, bayar uyah. Hutang nyawa, bayar nyawa. Logojo, bawa ieu tukang celep ka tihang gantungan!"
Gancangna carita, tukang celep dibawa kaluar ku logojo, rek digantung tepi ka paeh. Sanggeus rada lila, logojo nguruyung deui, nyampeurkeun hakim.
"Juragan Hakim, teu tiasa di gantung tukang celep teh."
"Naha?" hakim nanya bari nyureng.
"Jalmina jangkung teuing," tembal logojo.
Hakim kacida ambekna. Pok nyarita, "Ari silaing, naha bet bodo-bodo teuing! Teangan tukang celep anu pendek!"Sumber: BEREGEJED (Kumpulan Guguyon Sunda)
Dikempelkeun Ku: Taufik Faturohman
Penerbit: Cv Geger Sunten Bandung