Dongeng Sasakala: BIRUANG JADI GALAK

16 May 2002 - 2:39 am

Baheula biruang atawa ontohod teh bejana bageur, malah sok daek tutulung ka jelema. Ieu dihandap aya dongen hiji biruang jeung jurutani. Aya hiji jurutani boga sawah disisi leuweung, sarta sosobatan jeung biruang. Waktu sawahna dipelakan pare, unggal peuting sok dijaga ku biruang. Atuh senang jurutani teh, datangna kasawah ti beurang wungkul.

Kacarita waktu dibuat, buru-buru jurutani ngangkut pare ka lemburna, dibunikeun di imahna. Di sawahna teu di tinggalkeun saranggeuy-ranggeuy acan. Barang biruang ka sawah kacida kageteunana nenjo pare kari jaramina wungkul. Gancang bae biruang teh ka jurutani, nanyakeun pare bageanana. Ku jurutani dijawab, yen bagian biruang teh nu tihandapna, ari bagian nu tiluhurna geus beak kabeh didahar ku maneh na saanak-pamajikanana. Biruang asa ditipu, da tadina pangna daekeun ngajaga sawah ti peuting teh, nyaeta ngarah bagean parena, nu biasa sok didahar ku jelema.

Omong biruang, "Lamun nyaho sampean rek muruhan ku jarami mah, tangtu kaula moal daek ngajagakeun pare ti peuting, nepi ka teu aya nu wanieun ngaganggu. Bagong jeung beurit taya nu wani ngulampreng ka sawah, da sieuneun ku kaula."
Walon jurutani, "menta dihampura bae atuh, Sakadang Biruang, kaula henteu bisa mera pare, sabab geus beak. Taun hareup pangjagakeun deui, moal diburuhan jarami, keun kaula nu ti handapna, ari nu tiluhurna top bae kabeh keur sampean."
"Hade bae ari kitu mah, "ceuk biruang teh, "tapi ulah cidra." Geus kitu mah tuluy bae biruang teh balik deui, asup ka leuweung.

Kacaritakeun taun hareupna, jurutani disawah melak kumeli lain pare. Biruang wantuning sato, teu nyahoeun bedana pare jeung kumeli, samarukna kumeli oge sok buahan kawas pare. Atuh soson-soson pisan biruang teh ngajagana.
Barang kumelina geus kolot, jurutani sanak pamajikanana, malah mawa tatanggana, gesat-gesut ngarali kumeli diwadahan kana bongsang, beunang ngahaja marawa ti imah.

Memeh maghrib geus teu aya satangkal-tangkal acan kumeli nu nangtung keneh. Beutina geus diaralaan kabeh, sarta tuluy diringkid ka lembur.
Biruang datang ka sawah, kumeli teh nyampak tangkalna jeung daunna wungkul di tumpuk-tumpuk. Kakara manehna ngarti, yen kumeli mah nu ngeunah na teh bagian ti handapna, nya eta anu geus diringkud ku jurutani ka imah na.

Ayeuna biruang yakin, yen jurutani teh teu beunang dipisobat. Manehna ngomong di jero hatena, "Aing sumpah nepi ka turun-tumurun, jadi musuh jeung jelema. Lamun jelema datang ka leuweung, rek sina ngarasa pamales sobat nu geus di tipu."

Ti harita tung nepi kiwari, biruang teh jadi sato galak, henteu beunang diheureuyan ku jelema. Kuku jeung huntuna pohara pasakana, tanagana kacida pisan bedasna.