Kawih Sunda II

21 May 2002 - 1:17 am

SARIAK LAYUNG
(Cipt. Mang Koko)

Sariak layung di gunung
Iber pasini patepung layung
Teuteup jauh ngawangwang nu
dipigandrung
Eh, ngawangwang nu dipigandrung
Aduh

Harendong meupeuy harideung
Jalan satapak rarambu leuweung
Kumalangkang rongheap nu kapigandrung duh
Eh, rongheap nu kapigandrung duh

Surya surup layung hibar
Katanjakan sawangan dihuma
Geus ngolebat ieuh samar-samar
Hariring asihna kapireng ngaleler

Angin tiis ti mumunggang
Katitipan harewos kamelang
Tawis deudeuh ieuh nu maranti
Sungkeman kaheman
Saranggeuy malatiSALEMPAY SUTRA
(Cipt. Mang Koko)

Salempay sutra
Disulam jeung dikarawang
Tawis soca ti jungjunan
Duh ti jungjunan

Salempay sutra
Disulam mangrupi kembang
Tawis asih ti kakasih
Duh ti kakasih

Ngaraketkeun hubungan batin duaan
Mupus waswas jeung cangcaya
Dijuruna disulam ngaran singgetan
Ngaran kuring jeung manehna

Salempay sutra
Disulam jeung dikarawang
Tawis soca ti jungjunan
Duh ti jungjunan

Hiji tawis soca deuh salempay sutra
Geuning nyidem harepan
Salempay sutra
Disulam mangrupa kembang
Tawis asih ti kakasih
Duh ti kakasihSORBAN PALID

Akang haji sorban palid
Palidna ka cikapundung
Akang haji kunaon balik
Akang haji ulah waka pundung

Akang haji sorban palid
Palidna ka cikamiri
Akang haji kunaon balik
Bongan bae di nyenyeri

Cai mulang cai malik
Cai ngocong ka astana
Bingung mulang bingung balik
Kamelang kieu rasana

Cimulang cipangayaman
Cimanuk marigi deui
Rek mulang kamemelangan
Sok inggis teu tepang deui

Akang haji sorban palid
Palidna ka wanayasa
Akang haji kunaon balik
Kang haji meureun katideresaSAMOJA
(Cipt. Mang Koko)

Kedalna asih, na bulan pinuh mamanis
Hiji jangji pasini,
Na rasmining wanci
Mangsa samoja
Keur karembangan duh Euis,
Langit lenglang anging rintih
Dina ati duh

Lalakon lawas, na bulan pinuh katineung
Aya jangji pasini
Nu henteu ngajadi
Mangsa samoja,
Geus ngarangrangan duh ieung
Langit angkeub samagaha
Dina hate duh
Ayeuna kantun waasna, jungjunan

Lalakon ka tukang
Diteang ngan ku ciptaan
Kamari nu leungit
Kamari nu leungit
Rek lebeng mo deui datangSAGAGANG KEMBANG ROS
(Cipt. Mang Koko)

Sagagang kembang ros
Tawis pangbakti ka diri
Sulur weleh ti jungjunan
Ieuh asih nu wening

Runtuyan harewos
Jangji pasini katampi
Moal weleh mikaheman
Ieuh asih nu wening

Sarining kembang
Jatining asih
Jadi angkeuhan duh
Urang duaan
Rasa pangharepan
Panteng kayakinan
Na dasaring ati
Urang duaan

Sagagang kembang ros
Tawis pangbakti ka diri
Sulur wuluh ti jungjunan
Ieuh asih nu weningIMUT MALATI
(Cipt. Mang Koko)

Imut Malati,
Wengi tadi geningan patepang deui
Nu kapiati,
Ti kapungkur jungjunan dianti-anti
Ti gunung putri,
Sareng saha nyalira lungsur ka landeuh
Lagu kamari ngagalindeng lalakon
Gending ka deudeuh
Najan sakedap jorelat tunjung balebat
Ku henteu terang mulihna
Ku henteu terang mulihna eh...
Naha kamana
Najan mung imut saulas sakilat ilang
Tansah kairut hanjakal teu sering tepang
Ku henteu terang leosna
Ku henteu terang leosna eh geunging kamanaKEMBANG TANJUNG PANINEUNGAN
(Cipt. Mang Koko)

Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
Dipakarangan nu reumis keneh
Harita keur kakandungan ku hidep

Geus opat tahu ka tukang
Ema nyipta mulung bentang
Nu marurag peuting tadi
Bentang seungit ditiiran pangangguran

Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung reujeung hidep
Bet henteu sangka, aya nu dating
Ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep

Nu opat poe teu mulang ngepung gunung
Pager bitis
Cenah tiwas peuting tadi
Layonna keur kadieukeun, dipulangkan

Harita waktu layonna geus dating
Ema ceurik ieuh balilihan
Ras ka hidep ieuh na kandungan
Utun inji budak yatim, deudeuh teuing
Harita waktu layon geus di gotong
Ema inget ieuh kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
Kembang asih panganggeusan ieuh ti duaan

Anaking jimat awaking
Lamun ema mulung tanjung reujeung hidep
Kasuat-suat nya pipikiran
Tapina kedalna ngan ku hariring

Hariring eling ku eling
Kana tanjung nu dipulung
Eh kembang tanjung
Nu nyengitan pakarangan
Nu nyengitan hate urang, panineunganLONGKEWANG
(Cipt. Mang koko)

Baheula mun pareng nganjang
Suguhna imut nu lenjang
Asih nu nganteur harepan
Pasini na kasadrahan

Baheula mun pareng nganjang
Suguhna imut nu lenjang
Asih nu nganteur harepan
Pasini na kasadrahan

Baheula mun pareng nganjang
Suguhna imut nu lenjang
Asih nu nganteur harepan
Pasini na kasadrahan

Duh, deudeuh teuing
Na peuting heab naraka
Aya nyawa nilar raga
Bebene mulang ti heula
Emh deudeuh teuing
Na peuting hujan cimata
Aya waruga palastra
Jajaka reheut hatena

Ayeuna mun pareng nganjang
Nu tembong ukur kalangkang
Mega mendung na jajantung
Lagu liwung na bangbarung
Ayeuna mun pareng nganjang
Nu tembong ukur kalangkang
Mega mendung na jajantung
Lagu liwung na bangbarungLEMBUR KURING
(Cipt. RTA. Sunarya)

Na dimana lembur kuring
Di nu anggang pagunungan
Ngenes ngangres duh tibelat
Nya mamanahan
Matak waas jeung kagagas
Ari ras emut ka lembur
Andon suka jeung nalangsa
Tilas kuring suka betah
Dibali geusan ngajadi
Pulangkeun kuring pulangkeun
Pulangkeun ka bale pulang
Lemah cai dunungan geus ngancik

Ref.
Lembur matuh, naha atuh
Milih bandung kota kembang
Bandung nu heurin ku tangtung
Sasakala sangkuriang
Dilingkung ku gunung-gunung
Gunung cupu mandala ayu
Hayu sindang ka sumedang
Ngan pacuan ngarangrangan