Pupuh

29 May 2002 - 1:57 am

SINOM

Soemanget ka-Soemedangan,
Tara ngoekoet kanti risi,
Tara reuwasan koe bedja,
Sikepna titih tjaringtjing,
Djauh tina hiri dengki,
Njekel tetekon noe loehoeng,
Gagah bedas tanpa lawan,
Handap asor hade boedi,
Kasabaran njata elmoe katoenggalan.


ASMARANDANA

Tjitjiren satria leuwih,
Pageuh njekelan djangdjina,
Tara ngawangkong ngabohong,
Soemawonna pala tjidra,
Estoe bener oetjapna,
Kasanggoepna anoe metoe,
Dibelaan pegat njawa.

Tjitjiren satria leuwih,
Boga bakat toemarima,
Katambah leber wawanen,
Dina ngabelaanana,
Kasasama ka doenoengan,
Kasakoer noe enggeus noeloengan,
Koesagala kahadean.

Tjitjiren satria leuwih,
Boga bakat karoenjaan,
Estoe resep mere maweh,
Noeloengan kanu sangsara,
Melaan noe tanpa dosa,
Hiroepna pikeun toetoeloeng,
Resep kana kaadilan,

Tara bedegong tjirigih,
Teu adigoeng adigoena,
Estoe pahing nyebut dewek,
Lemes boedi basana,
Matak soegemaeun semah,
Babaturan pada loetjoe,
Resep koe prakprakanana.

Tah kitoe bakat sadjati,
Djaoeh tina pangarahan,
Beunang diseboet bolostrong,
Teu aja pikir rangkepan,
Oetjap hate estoe broekbrak,
Teu njieun boedi salingkoeh,
Teu hajang senang sorangan.

Tah kitoe piwoeroek aki,
Patokan ka Soemedangan,
Babakoena handap asor,
Mitoetoer kasatrian,
Make doedoega perjoga,
Njingkahan oedjoeb takaboer,
Teu agoel koe kagagahan.

Moenggoeh kamoeljan sadjati,
Lir ibarat wawangoenan,
Nuweweg aloes teor gede,
Hese piroentoeheunana,
Sababna ditihangan,
Koe tabe'at anoe loehoeng,
Dihateupan kaoetaman.

Dibilikan koe pamilih,
Dikoeta koe kasetyan,
Dipademan koe wawanen,
Dipakoe koe kapengkoehan,
Dihias kapinteran,
Diparabotan koe elmoe,
Dioekir koe karajinan.

Djalma oge kitoe deui,
Lamoen martabatna moelja,
Hamo towong dipiomong,
Moal pegat dipitjinta,
Sababna kamoeljaan,
Henteu kawengku koe waktoe,
Langgeng kawangikeunana.


Panoetoep:

Loehoer pangkat koedoe karasa roemawatna koe rajat,
Gede kawasa koedoe karasa roemaksana koe bala rea,
Soegih moekti, rea doeit, rea banda koedoe karasa sosialna koe noe teu baroga.


Tapi oelah:

Loehoer pangkat dipake basilat
Gede kawasa dipake merkosa,
Soegih beunghar dipake teu wadjar.Bandung, 25 Januari 1968
Pertawisna,

R.A.A. Soeria Danoeningrat.