UPACARA NGARAS INgawasuh Dampal Sampean Ibu & Rama ku Putrana dina Runtuyan Upacara Nikah Adat Sunda

7 Oct 2002 - 1:39 am

Dina danget ayeuna, upacara Ngaras, parantos prah diaranggo, pangpangna ku juru rias, sareng para ahli nu ngajejeran upacara nikah adat Sunda boh di dayeuh boh di pilemburan. Malah parantos ngawitan aya seler bangsa (etnis) non Sunda, anu "kabita" ku upacara ngaras. Dugi ka-anjeunna palay ngalaksanakeun upacara ngaras nalika nikahkeun putra-putrana. Sim kuring pribadi nyiptakeun upacara ngaras teh taun 1983. Ti harita mah kaetang sering ngajejeran acara ngaras di lingkungan urang Sunda, kantos oge ngalaksanakeun upacara ngaras di lingkungan kulawarga (etnis) Betawi, Jawa, Padang, Batak, Menado, Bengkulu, Palembang, malah kantos nu salasawios pangantenna bangsa Perancis, Amerika, Jepang sareng Cina, nanging anu parantos ngagem agama Islam; margi ieu upacara ti awitna mula pamianganana teh tina ajen-inajen anu Islami.

Saleresna kapungkur oge parantos aya kabiasaan ngawasuh dampal sampean ibu rama ku putrana (sanes mung dina bade pangantenan bae); biasana upami nu jadi putra, ngaraos seuseut-seuat seueur halangan harungan dina mayunan kahirupan, atanapi nalika gaduh maksad nu tangtos. Mung dina ngalaksanakeunana teh seringna mah rerencepan bae, tara disaksian ku nu sanes. Kabiasaan ieu teh pangpangna diaranggona di kalangan msarakat pertengahan ka luhur, ti santana dugi ka para menak.
Kawitna sim kuring pribadi "nyieun" upacara ngaras, teu gaduh sangkaan yen upacara ngaras teh bakal ditampi sareng diaranggo ku masarakat. Ku kituna tangtos bae sim kuring kedah ngabejer-beaskeun, sareng nerangkeun sagala rupi nu aya tumalina sareng upacara ngaras, minangka tanggung jawab moril.
Dupi pamaksadan teh teu aya sanes supados nu bade ngajejeran atanapi ngalaksanakeun upacara ngaras, uninga leres, henteu dikira-kira kitu bae. Uninga peresis mana anu intina sareng mana raehanana.

Riwayatna. Kecap ngaras dina basa Jawa mah hartosna sungkem, munjungan. Kecap ngaras, asalna tina raras nu jangkar kecapna tina ras, hartosna dina basa Kawi nyaeta: senang, kapengpeongan, endah, haru; araras = terharu. Hanjakal dina kamus Umum Basa Sunda wedalan LBSS mah teu aya kecap ngaras teh. Nanging numutkeun salasaurang sepuh nu seneng ngulik budaya Sunda, nyaeta Bapa Rd. Oesman Sadli (pupus taun 1961), anjeunna nyaurkeun yen hartos ngaras dina budaya Sunda mah nya eta ngawasuh dampal sampean sepuh. Nya dumasar kana katerangan ieu pisan kalayan tandes sim kuring wantun nyebatkeun yen harti kecap ngaras teh nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu-rama. Kanggo bahan babandingan, dina basa Sunda aya kecap ngaraas, anu asalna tina kecap raas, nya eta meuntasan cai (walungan) lebah nu deet, henteu ngalangkungan cukang atanapi kana parahu. Jadi boh ngaras boh ngaraas aya tumalina sareng cai. Kitu deui aya kecap ras, nyaeta kecap panganteur pagawean kana inget; rus-ras = loba nu dipikainget, inget kana rupa-rupa hal nu geus kaliwat; ngaraskeun = ngingetkeun kana rasa hate batur; rasrasan = ingetan; teu aya rasrasan = teu boga ingetan kana rasa batur. Kitu deui aya kecap rasa > rumasa = nyaho kana kaayaan diri pribadi > rasa-rumasa = boga rasa yen kudu tumarima; surasa = rasa kalemesan budi manusa.


Tujuan Upacara Ngaras. Dupi tujuan ngaras teh nya eta:
a. Miharep langkung rempegna deui (seueur) babagian (segmen) upacara nalika nikahkeun, disagigireun upacara-upacara adat Sunda nu parantos ngabaku, nyaeta: siraman, ngerik, seserahan, ngeuyeuk seureuh, sawer, buka pintu, huap lingkung numbas sareng sajabina. Sadaya tangtos maphum yen kapan luhur-handapna martabat budaya hiji seler bangsa teh di antawisna gumantung kana luhur-handapna ajen-inajen (nilai, value) nu aya dina unggal aspek budayana. Kitu deui gumantung kana rempeg henteuna karya seni budayana (kreatifitas kultural).

b. Miharep aya upacara nu husu tur husus (hidmat tur unik), nu nembongkeun baktina putra ka sepuhna. Teu aya lepatna upami tawis baktina putra ka sepuh, tiasa diwujudkeun dina prak-prakanana. Kapan saparantos ayana niat (tekad), kedah disaurkeun ku lisan (ucap), lajeng prak dipilampah (dipraktekkeun). Cumpon kana babasan: Sarigig kudu kaciri, sarengkak malar katangar. Kawuwuh upami henteu dihususkeun mah, tegesna teu aya jalmi nu ngajejeranana, kapan sok seueur nu ngaraos kagok (kirang wawanen) pikeun nyuhunkeun hampura ka sepuhna teh, komo bari sareng kedah ngawasuh sampenana mah. Sanes ngan di pihak putra bae nu sok rumegag teh, di para sepuhna oge seueur nu tara keresa (ngaraos kagok) upami dampal sampeanana bade diwasuh ku putrana teh. Pokna pajar teh: " Alah teu kudu kikituan, da geus dihampura ieuh ku kolot mah", kitu basana teh. Kedalna basa kitu teh upami sanes ku ngaraos kagok, tangtos ku margi teu biasa tea.

c. Miharep ayana upacara anu husu tur husus, kanggo ngabedahkeun rasa kanyaah sepuh ka putrana. Pikeun nu jadi ibu sareng rama, nikaheun putra teh komo upami sareng sapuk-satuju mah, estu janten kabingahan nu tan wangenan ngaraos sugema manah. Dalah dina kaayaan anu kumaha bae oge, ari kanyaah sepuh ka putra mah tetep bae ageung. Tah kanggo ngabedahkeun rasa kanyaah sepuh ieu, peryogi aya waktos (acara) anu husus tur husu teh. Sareng kedah aya nu ngajejeranana. Tinangtos rasa kadeudeuh sepuh bakal tumplek ka putrana nalika dina ngaras tea.

d. Miharep lumungsurna rido Alloh SWT. Urang sadaya parantos pada maphum, yen lumungsurna pangampura ti Alloh SWT teh, upami putra parantos dihampura ku nu jadi ibu-ramana. Nya dina waktos upacara ngaras ieu pisan, dipiharep nu jadi putra leres-leres bakti-tuhu, sumujud ka ibu ramana. Kitu deui dipiharep ibu-ramana kalayan iklas tur wening manah, ikrar ngahapunten ka putrana. Insya-Alloh rido sareng pangampura ti Alloh SWT baris lumungsur. Kapan aya kasauran para Ulama: Rido-Alloh nya eta rido ibu ramana; murka Alloh nyaeta murka ibu ramana. Jadi kalebet da'wah bid tamaddun (da'wah kultural)

e. Langkung ngaraketkeun silaturahmi di antawis saderekna panganten. Kanggo nu kagungan saderek (dulur pet ku hinis), sok aya bae pareheng-pagetreng, boh nu kakedalkeun boh nu disidem dina jero hate. Tah ku ayana upacara ngaras mah, nya eta di antawis saderek silih hampura sareng silih dungakeun, bari disaksian ku ibu-rama sareng ku parawargi; bakal ical karuntik ati, karudet angen teh, bakal bangblas da parantos silih lubarkeun bangbaluh manah. Hususna kanggo sepuh mah teu aya deui kabingahan, iwal ti ningali paraputrana akur sareng dulur. Kapan pibasaeunana oge tiis ceuli herang mata.

f. Maparin piwejang hususna ka panganten jembarna ka nu karempel, ku mesek silib, sindir, simbul, siloka sareng sasmita nu nyampak dina pancaraken (alat sareng cara) upacara. Sateuacan prung ngaras, pangjejer acara ngeceskeun heula rupi-rupi silib-sindir, boh nu mangrupi tutuwuhan, alat-alat, sareng sagala rupi barang nu disayagikeun. Ku kituna para juru-rias sareng nu ngajejeran acara ngaras kedah tiasa ngeceskeun samukawis barang (pancaraken) ngaras. Perkawis ieu mugi-mugi bae tiasa dipedar ti pengker.

g. Nurunkeun suasana rengkeng (tegang, emosional). Tinangtos parantos pada maphum, yen dina bade nikahkeun teh, estu nimbulkeun rupi-rupi emutaneun; sanaos nu nikahkeun siduru-isuk atanapi basajan oge. Langkung- langkung deui upami walimahanana (resepsi) bade rongkah mah. Kaayaannu sapertos kieu teh, ngabalukarkeun timbulna suasana rengkeng. Malah tiasa kajadian suhu emosi janten naek ku ngemutan itu ngemutan ieu. Ku diayakeunana upacara ngaras, suhu emosi anu kawitna rada luhur teh tiasa turun deui. Janten upacara ngaras teh mangrupi klep darurat kanggo nengtremkeun deui suasana. Iwal ti eta, kumargi tekenan emosi pipanganteneun sareng ibu-ramana katut sadaya kulawargina, parantos bedah nalika ngaras, atuh dina dinten enjingna, nalika munjungan (sungkem) ka ibu-rama bada ijab kabul, emosi teh moal patos caah teuing. Moal matak reksak dangdosan (make up). Kapan sok hawatos ka juru rias, upami rias panganten anu kenging hese cape, reksak kumargi panganten rosa teuing nangisna. Katurug-turug dina kaayaan kitu lajeng dipotret, tangtos parantos kasawang kumaha bakal jantenna engke dina album. Kadang-kala nu dilepatkeunana mah juru rias, pajar teh: ngahiasna henteu profesional, sanes ahlina, nu matak panganten jadi hentu geulis oge/kasep oge.

h. Sareng dina kanyataanana, seueur pisan hal-hal nu ageung mangpaatna ku diayakeunana upacara ngaras teh. Upamina bae tumuwuhna rasa hormat sareng ngajenan ka sepuh. Kitu deui kanggo tamu nu ngiring nyaksian, bakal kagaris galihna, kato'el mamarasna yen gumelarna urang ka dunya teh estu ku margi aya indung sareng bapa. Kitu deui ku diwanohkeunana rupi-rupi tutuwuhan sareng pancaraken ciri mandiri budaya Sunda, dipiharep kapiarana deui lingkungan alam flora sareng budaya Sunda. Ieu oge kanggo ngama'naan ayat-ayat Kauniah, dipiharep hirup manusa nu rahmatan lil alamin.

i. Kumargi nu kedah diwasuh dampal sampenana teh mung ibu-rama teges, ieu ngandung hartos yen dipiharep pisan unggal rumah tangga, kedah lulus-banglus dugi ka sepuh, ulah kajantenan pipirakan. Margi upami pareng kajantenan pipirakan, bakal nuwuhkeun masalah dina nalika putrana bade ngaras. Langkung-langkung upami pipirakanana teh disarengan ku bengkahna kawargian. Kapan pipirakan teh padamelan halal nanging dibenduan ku Alloh SWT. Ku kituna upacara ngaras teh tiasa dianggo pangdorong pikeun ngajaga kana karukunan rumah-tangga.

j. Husus kanggo nu ngagem agama Islam. Dina upacara ngaras kalintang seueurna wangun budaya nu tiasa dianggo ngawadahan papagon ageman Islam. Kanggo ngamangpaatkeunana mah kacida gumantungna kana kamaheran sareng karancagean nu ngajejeran acarana.

Kitu di antawisna tujuan atanapi maksad sim kuring nyiptakeun upacara ngaras teh. Ari salajengna mah, saparantos sim kuring sering ngajejeran upacara ngaras, seueur deui pependakan nu ngarojong kana kamangpaatanana.
Ari awitna pisan mah sim kuring ngalaksanakeun upacara ngaras teh basajan bae, nanging lami-lami mah teras dirempegan ku rupi-rupi kamonesan anu ngandung kalantipan-kasurtian, dugi ka tiasa janten pidangan anu atraktif, aya tingalieunana tur mundel eusi filsafatna. Malah disarengan ku pirigan mamaos Cianjuran, anu rumpakana ngahaja kenging nyusun sim kuring pribadi. Conto guguritanana insya-Alloh hiji waktos bade dipidangakeun.
Kacida payusna upami juru rias atanapi pangjejer acara iasa ngahariringkeun ku anjeun rumpakana.Karya Budaya H.R. Hidayat Suryalaga