TEMBANG SUNDA LARAS SOROG I

17 Oct 2002 - 4:22 am

Tembang Sunda nu kapungkur sok disebat Cianjuran, mangrupi kasenian klasik Sunda anu henteu luntur ku usum henteu laas ku jaman. Kawitna Tembang Sunda teh mung kalangenan para santana di kabupaten sareng lingkungan anu tinangtos bae, nanging ayeuna mah parantos prah di mana-mana. Pakempelan Tembang Sunda dugdeg, meh diunggal Kabupaten aya. Anu panganyarna nyaeta pakempelan tembang Sunda ARDACANDRA, di babancong Pendopo Kabupaten Bandung.

Laras anu dianggo dina Tembang Sunda aya Pelog, Sorog, Salendro sareng Mandalung. Dina Laras Pelog aya wanda Papantunan, Rarancagan, Jejemplangan, Dedegungan. Aya oge nu disebat lagu Panambih, jaman kapungkur mah disebatna teh lagu ekstra.

Ayeuna kasanggakeun rumpaka-rumpaka tembang Sunda Cianjuran, sumberna dibantun tina rupi-rupi buku sapertos buku Kempelan Tembang Sunda nu disusun ku Sdrk. Sobirin, Tuti Karman, R. Atje Hasan Sueb, Asep Kosasih BA, sste.


UDAN MAS
Lagu/rumpaka: N.N

Kukupu tilu kalawu,
harimumu hideung deui,
cat mancat ka bale pulang,
ngait mayang ku kareumbi,
badoang manuk ku kareumbi,
badoang manuk badoang,
eunteup dina paku haji.

Jung nangtung asa lalanjung,
gek diuk asa tiguling,
leumpang asa ngalongkewang,
pipikiran selang seling,
sukma na manglayang-layang,
tayoh aya nu di lingling.

Gulampo ngambang di sumur,
hanjakal keur gede cai,
pisin pabaur jadi kitri,
tangkal jeruk parungpungan,
dianggo nyayang japati.


KALELEBAN
Lagu/rumpaka: M. Engkos

Kaleleban ku impian,
impian jirim teu bukti,
nu puguh ukur lamunan,
ngalamun nu lain-lain,
mun pikieueun diri,
kaduhung saumur-umur,
mun rek kieu temahna,
gering ati ngajangjawing,
mun kembang mah layu taya kahegaran.

Caang bulan tigas layang,
katinggal ti Pulo Rakit,
aduh Gusti pileuleuyan,
samar yasa tepang deui,
sasarengan sareng abdi,
jalaran tos seep waktu,
nu puguh abdi nyorangan,
gering ati balas mikir,
ngalanglayung palangsiang kaleleban.


SUNGKAWA
Lagu/rumpaka: Bu Saodah H.

Kasorotan sinar layung,
ombakna ngan ukur usik,
sok inggis ngabaribinan,
dumeh alam sepi tingtrim,
rupi nandangan sungkawa,
sungkawa mayunan jangji.

Titih rintih bangun alum,
isin ku jemplingna peuting,
ninggal bentang ririungan,
tingkariceup tingkaretip,
baranang di awang-awang,
lir badami waktos jempling.

Ka saha nya sumalindung,
geusan nitipkeun nya diri,
pigeusaneun kumawula,
najan nanya kana diri,
ka saha atuh nya muntang,
teu weleh henteu kapikir.


SULAYA
Lagu/rumpaka: Mang Tarya

Teu disangka ti memehna,
pasini geuning bet jalir,
alus basa pupulasan,
basana pinuh mamanis,
horeng basa keur meupeurih,
teu nyana dunungan palsu,
boro mah abdi percaya,
ningal adeg sareng rupi,
buktosna mah dunungan geuning sulaya.

Mun nyana pikieueun mah,
diri kedah dipeupeurih,
disiksa di kaya-kaya,
keur naon atuh pasini,
asana ka-teuteu ari,
nu puguh ngan wungkul saur,
padahal ceuk emutan mah,
teu kedah rempan rarisi,
balakakeun sing nyata satarabasna.


PASINI
Lagu/rumpaka: Mang Uking S.

Pasini teh ulah jalir,
sangkan henteu jadi rempan,
pigeusaneun ngalalakon,
lalakon dina impian,
impen jadi kawajiban,
kawajiban anu tangtu,
dina keur alam ngumbara.

Pasini anyar pinanggih,
rek miasih salawasna,
micinta hamo rek poho,
ti dunya tug ka aherat,
hanjakal ku gogoda,
rumasa diri teu pengkuh,
bonganna waleh sorangan.