TEMBANG SUNDA LARAS SOROG II

25 Oct 2002 - 4:25 pm

UDAN IRIS
Lagu/Rumpaka: N.N

Balingbing wadahna piring,
amis lamun digulaan,
dikeureut ku peso gede,
hanjakal campur paria,
hese dipilihanana,
didaharna matak lanjung,
lanjung ku rasana eta.

Kembang puring jeung malati,
kembang kudu jeung dahlia,
dijalujur beulit kanteh,
disoeh saperti mayang,
diuntun sapanjang jalan,
nalian kembang ku buuk,
dahan saga di tutuhan.

Angin leutik ngahiliwir,
nebak kana dangdaunan,
leler lir nu ngaharewos,
nu matak rusras kagagas,
emut ka nu enggeus lawas,
teu melang ka nu dikantun,
iklas teu aya rasrasan.


KAPATI-PATI
Lagu/Rumpaka: N.N

Hayang ceurik jejeritan,
ngajerit maratan langit,
cua ku lampah sorangan,
sok hayang nu lain tanding,
sakapeung abdi sok mikir,
hayang gaduh elmu ngapung,
si pengkuh tangtuna tiwas,
dijingjing diguwang-gawing,
rek di teundeun dina mega pangluhurna.

Teu sangka jiwa teu sangka,
bakal pinanggih kanyeri,
boro abdi seseepan,
babakti satia ati,
bawaning hoyong katampi,
dianggo panglipur kalbu,
reh parantos kanyataan,
mikawelas mikaasih
sihoreng teh henteu terus sareng manah.


ASMARANDANA
Lagu/Rumpaka: N.N

Satulung raheut ku hinis,
ngan ukur seseresetan,
da abdi mah raheut hate,
ampun dugi kawalahan,
upami teu pageuh muntang,
neda pitulung Yang Agung,
tangtos kana bibilasan.

Najan ceurik da geus takdir,
najan aral da geus kadar,
rek cerewed da papasten,
henteu beunang dihalangan,
sanajan meuntas lautan,
anging lamun nyukcruk hirup,
nyasaran lampah sorangan.

Tinumpang sekar malati,
malati sekar kedanan,
kedanan jeung kembang tongkeng,
tongkeng campaka ermawar,
ermawar pacar cina,
pacar cina kembang tanjung,
tanjung jeung campaka bodas.


NANDASA
Lagu/Rumpaka: Mang Engkos

Miripis hujan girimis,
ninggang kana dangdaunan,
kararas patingkeresek,
umpalan cai walungan,
garunggang pegat talina,
ngalun kabawa alun,
notog sasak peupeuntasan.

Inggis batan maut hinis,
rempan lain meumeueusan,
rek waleh samar koleseh,
taya geusan pamuntangan,
tinimbang kieu jadina,
aduh tobat abdi ampun,
samar-samar bibilasan.


PAMEKARAN
Lagu/Rumpaka: Uking S.

Pamekaran jadi bukti,
teu sulaya ti nyatana,
nyatana ngajadi ajen,
jadi ajen balarea,
daya seni tembang Sunda,
seni waris ti karuhun,
karuhun Sunda jatnika.


PANCANITI (DANGDANG GULA)
Lagu/Rumpaka: Dalem Pancaniti Cianjur

Pajajaran tilas Siliwangi,
wawangina kasilih jenengan,
kiwari dayeuhna Bogor,
Batutulis nu kantun,
kantun liwung jaradi pikir,
mikir tulisanana,
henteu surud liwung,
teuteuleuman kokojayan,
di Ciliwung nunjang ngidul Siliwangi,
nuus di Pamoyanan.

Reg ngarandeg lebah Gunung Putri,
Lemah Duhur dayeuh Pancatengah,
direret ngabengbreng koneng,
Gunung Cupu ngariung,
siga anu keur badami,
Karawang Sagalaherang,
molongpong ka Bandung,
Burangrang nu ngarangrangan,
parahuna nangkub dugi ka kiwari,
teu jadi lalayaran.Sumber: Mamaos Tembang Sunda Laras Sorog, disusun ku Sobirin.