NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 2)Al Baqarah (Surat Kadua) - Ayat 19 d/k 30

20 Dec 2002 - 1:11 am

11. CAHAYA KILAT SAJORELAT (:2/19) - rhs, 2 Syawal 1421 H


 • Pareng leumpang tengah peuting, poek mongkleng sepi jempling,
  ngadadak baranyay kilat, serab kilat sajorelat.
 • Jelebet sorana tarik, dunya eundeur rek tibalik,
  tinggorowok tingkoceak, asa kiamat ngadadak.
 • Gelap dor-dar tingjelegur, dunya asa arek lebur,
  nu munapek tingjarerit, sieun maot jadi mayit.
 • Careurik aluk-alukan, anak bojo dicalukan,
  tapi taya nu nembalan, hayang salamet sorangan.
 • Kitu misil nu munapek, leumpang ngatog di nu poek,
  uyup-ayap rungah-ringeuh, hatena tagiwur riweuh.
 • Nu munapek lolong hate, teu apal goreng jeung hade,
  cilaka estu cilaka, nu munapek ka naraka.
 • Alloh Nu Maha Ngamurba, ngamurba ka sadayana,
  sadaya mahluk Mantenna, Alloh Nu Maha Kawasa.

12. ULAH WASWAS (:2/20) - rhs, 2 Syawal 1421 H

 • Anu hatena ngolembar, waswas hamham tara sabar,
  caang pikir sagebrayan, gancang leumpang rurusuhan.
 • Reup deui poek meredong, utag-atog rarang-rorong,
  jen ngajentul mandeg mayong, paningalna jadi lolong.
 • Lolong teh lolong batinna, torek teh torek rasana,
  musna rasa manusana, nu kitu kapir ngaranna.
 • Nu matak ulah rek hamham, sabab matak ipis iman,
  ulah waswas ragu-ragu, mandeg mayong mundur maju.

13. ULAH SALAH NYEMBAH (:2/21) - rhs, 2 Syawal 1421 H

 • Eling-eling dulur kuring, sing bisa ngaping ngajaring,
  sangkan urang tetep eling, ka Alloh Nu Maha Wening.
 • Ka Alloh urang sumembah, sumembah iklas tur sadrah,
  kade ulah salah nyembah, mung ka Alloh urang nyembah.
 • Kapan urang diciptakeun, ku Mantenna digelarkeun,
  sami jeung anu baheula, nu gelar leuwih ti heula.
 • Sumujud kedah ka Alloh, wiridan ku asma Alloh,
  muntang manteng mung ka Alloh, Maha Suci Gusti Alloh.

14. MATAK WAAS (:2/22) - rhs, 2 Syawal 1421 H

 • Ya Alloh Nu Maha Akbar, estu waas matak kelar,
  ningal daratan nu ngampar, alam dunya nu ngagelar.
 • Ret neuteup ka awang-awang, megana pating kalayang,
  langit teu aya tungtungna, endah temen kasawangna.
 • Ti siang ngempray caraang, titingalan awas lenglang,
  ti wengi bentang baranang, cahaya bulan gumiwang.
 • Teu lami hujan miripis, ti langit hujan girimis,
  hujan rohmat ti Pangeran, Mantenna Nu Maha Heman.
 • Tutuwuhan breng jaradi, renung dina latar bumi,
  sadaya eta rejeki, paparin Ilahi Robbi.
 • Mekar sakur kekembangan, leubeut sugri bungbuahan,
  kukupu gegelebaran, bangbara sareng nyiruan.
 • Mung ka Alloh nya sumembah, kade ulah salah nyembah,
  ulah rek nyembah berhala, sabab eta teh doraka.

15. ULAH HAMHAM (:2/23,24) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Lamun masih keneh hamham, kana eusina Al Qur'an,
  pek geura nyieun sasurat, geura tiron ayat-ayat.
 • Lamun masih ragu-ragu, yen Qur'an eta teh wahyu,
  pek jieun sasurat bae, masing alus masing hade.
 • Sesembahan penta tulung, sangkan ngabantuan nulung,
  mun berhala enya luhung, hempek gancang penta tulung.
 • Tangtu andika mo bisa, jeung tangtu moal rek bisa,
  pek jaga diri andika, sangkan ulah ka naraka.
 • Wahyu teh ti Gusti Alloh, lumungsur ka Rosululloh,
  sanes damelan manusa, pidawuh Alloh Ta'ala.

16. WARTA PIKABUNGAHEUN (:2/25) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Aya warta matak bungah, keur jalma anu sumerah,
  nu resep amal ibadah, nu ngomean lampah salah.
 • Ka jalma nu laku hade, rek lalaki rek awewe,
  Alloh moal hare-hare, bakal diganjar nu hade.
 • Matuhna ge di sawarga, sawarga endah kacida,
  langgeng matuhna di dinya, nampi kurnia Mantenna.
 • Linggih di Janatunna'im, patempatan anu mu'min,
  sawargana kanimatan, di dunya taya bandingan.

17. TUDUH JALAN (:2/26,27) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Dina Al - Qur'an nu mulya, seueur simbul jeung siloka,
  silib sindir jeung sasmita, anu mu'min mah percaya.
 • Perlambang teh tuduh jalan, nu mu'min percanten pisan,
  tapi ceuk jelema kapir, matak sasab silib sindir.
 • Siloka sareng sasmita, eta pituduh Mantenna,
  tuduh jalan ka umat-Na, sangkan teu sasab hirupna.
 • Pikeun ngahartikeun lambang, urang sing asak jeujeuhan,
  maca tapsir tarjamahan, engke aya katerangan.
 • Saeusina jagata raya, eta ge ayat Mantenna,
  upami ditapakuran, seueur rasiah Pangeran.
 • Ta pi keur jalma nu musrik, silib sindir teu dilirik,
  ayat-ayat ti Pangeran, diantep teu dilenyepan.
 • Dasar jelema nu fasik, hirupna teh estu musrik,
  gawe nyieun karuksakan, rugi lain meumeueusan.

18. MULANG KA ALLOH SWT (:2/28) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Ari mungguhing manusa, nya tina taneuh asalna,
  barang paeh mimitina, lajeng dipaparin nyawa.
 • Barang paeh nya asalna, bisa hirup ku Kersana,
  Pangersa Alloh Ta'ala, kumelendang ngalumbara.
 • Lajeng ku Kersa Ilahi, nu hirup teh paeh deui,
  mulang ka asalna tadi, sakabehna paeh deui.
 • Ku Kersana Maha Suci, engke dina hiji wanci,
  nu paeh teh hudang deui, marulang deui ka Gusti.

19. TADABUR ALAM (:2/29) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Sumangga tingali bumi, tafakuran ulah lali,
  dunya ngampar lega pisan, eta ciptaan Pangeran.
 • Sakur sugri nu gumelar, pikeun manusa takajar,
  mangpa'atna keur manusa, khalifatullah di dunya.
 • Nu mawi ulah diruksak, alam ulah digalaksak,
  pibelkeleun keur manusa, bekel hirup ngalumbara.
 • Payungna langit melengkung, tawis kanyaah Nu Agung,
  wiati nu tujuh lapis, ti langit hujan miripis.
 • Ngan manusa sok mokaha, mindeng hilap ka Mantenna,
  ka Alloh Nu Maha Heman, sok mindeng tara sukuran.

20. IBLIS ANU DORAKA (:2/30;=30) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Kersaning Ilahi Robbi, awalna nyiptakeun jalmi,
  sapangersana Ilahi, sadaya tangtos ngajadi.
 • Malaikat didawuhan, sangkan sumujud ka Adam,
  brek sujud taya nu baha, iwal Iblis nu doraka.
 • Iblis teh sombong adigung, dumeh tina seuneu hurung,
  ngarasa unggul kacida, dibandingkeun jeung manusa.
 • Iblis teh sombong kacida, asa leuwih ti manusa,
  padahal sadaya mahluk, ka Alloh mah tangtos taluk.
 • Padahal anging Ilahi, nu maphum mah anging Gusti,
  mahlukna mah moal ngarti, pangna Alloh nyipta jalmi.
 • Sakur jelema nu sombong, kumaki jeung gede bohong,
  eta teh baturna setan, jeung idajli babarengan.
 • Ku kituna unggal jalma, nu adigung adiguna,
  eta teh baladna setan, bakal dila'nat Pangeran.