NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 3)Al Baqarah (Surat Kadua) - Ayat 31 d/k 50

9 Jan 2003 - 6:25 pm

21. MANUSA DIPAPARINAN AKAL (:2/31,32,33,34) - rhs, 3 Syawal 1421 H


 • Manusa unggul darajat, dibanding jeung malaikat,
  margi ku Kersa Ilahi, dipaparinan pangarti.
 • Dipaparinan katerang, apal ngaran barang-barang,
  malaikat mah teu terang, kana ngaran barang-barang.
 • Eta unggulna manusa, dipaparin pangabisa,
  ku Alloh Maha Kawasa, Hakim Maha Wijaksana.
 • Alloh Nu Maha Uninga, kana rasiahna jalma,
  nu kedal mangrupi lisan, boh nu buni disimbutan.

22. KASARAKAHAN MANUSA (:2/35) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Kasarakahna manusa, awitna ti Adam heula,
  disarengan ku garwana, nyaeta ku Siti Hawa.
 • Padahal Alloh midawuh, ka Adam - Hawa sarawuh,
  yen ulah rek wani-wani, ngadeukeutan tangkal kholdi.
 • Anu ngarempak aturan, eta jalma dolim pisan,
  nu teu nurut ka parentah, eta teh geus tangtu salah.
 • Sarakah teh sipat jalma, nya kitu Adam jeung Hawa,
  katambah diolo setan, sangkan ngarempak larangan.

23. KUDU DAEK CAPE HEULA (:2/36,37) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Adam jeung Hawa lat lali, nararuang buah kholdi,
  harita breh katingali, salirana henteu buni.
 • Atuh isin sakalangkung, buligir henteu disarung,
  enggal ngala dangdaunan, dianggo pikeun nutupan.
 • Lajeng Alloh teh ngadawuh, ayeuna mah uah-iuh,
  Adam jeung Hawa ditundung, kenging bebendu Yang Agung.
 • Ka dunya kedah ngumbara, jeung bakal panggih gumbira,
  tapi kudu cape heula, tepi kana hiji mangsa.
 • Urang nu hirup ayeuna, turunan Adam jeung Hawa,
  Mun hirup embung sangsara, kudu cape gawe heula.
 • Urang oge bani Adam, nu hirup di ieu alam,
  kudu ngarandapan cape, nya eta kudu digawe.
 • Alloh nampi pertobatna, tobatna Adam jeung Hawa
  Alloh Maha ngahampura, ka sadaya dosa jalma.
 • Urang oge atuh sami, kedah tobat ka Ilahi,
  tangtosna ge dihampura, da Alloh Heman kacida.

24. KUDU DILENYEPAN (:2/38,39) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Yeuh sakabeh Bani Adam, urang teh geus didawuhan,
  bakal aya dawuh Suci, pituduh Ilahi Robbi.
 • Urang mah pan gaduh Al-Qur'an, eta pikeun tuduh jalan.
  nya alhmadulillah pisan, kenging ni'mat ti Pangeran.
 • Eusi Al-Qur'an lenyepan, pituduh nu lempeng pisan,
  tuduh jalan kaimanan, sangkan henteu sasab jalan.
 • Nu mawi sing ati-ati, tong nyeceleh ayat Suci,
  bilih dibendon ku Gusti, di narakana abadi.

25. ULAH JALIR JANGJI (:2/40,41) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Lamun urang gaduh jangji, ka sasama pada jalmi,
  komo jangji ka Ilahi, kudu dicumponan pasti.
 • Mungguh pidawuh Pangeran, Al-Qur'an moal nyalahan,
  moal papalimpang eusi, da puguh dawuh Nu Suci.
 • Kade ulah wani-wani, nukar-nukeur ayat suci,
  mokaha nyanyahoanan, eta teh dilarang pisan.
 • Nukar-nukeur ayat suci, marukan teu matak rugi,
  hayang untung leuleutikan, bakal dibendon Pangeran.

26. TUKANG TIPU (:2/42) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Aya sawarehna jalmi, nu mokaha wani-wani,
  maksudna mah embung rugi, hayang untung anu pasti.
 • Nyampur aduk sakarepna, nu halal jeung nu haramna,
  hak batur ge digerejud, hawek tukang kakad-kukud.
 • Hak batur ulah digasab, kitu lampah eta sasab,
  moal jamuga nya diri, cilaka anu geus pasti.
 • Kitu laku estu salah, lampah kitu kudu cegah,
  hak batur ulah direbut, nu kitu teh goreng patut.

27. SOLAT TIHANGNA AGAMA (:2/43,44) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Solat wajib anu lima, kade kudu dipiara,
  eta tihangna agama, tandaning jelema takwa.
 • Mayar jakat ulah elat, sabab eta teh amanat,
  tandana jelema to'at, ku Alloh bakal dirahmat.
 • Hayu geura sujud ruku, ka Alloh madep mituhu,
  bareng jeung jalma nu iman, nu sumujud ka Pangeran.
 • Kapan maraca Al-Qur'an, naha henteu dilenyepan,
  geura ku andika pikir, nu matak sing mindeng dzikir.

28. LOBA ALESAN (:2/45,46) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Puguh mah kantenan pisan, sabar teh ku abot pisan,
  sok mehmehan kawalahan, rek sabar teh sesah pisan.
 • Rek solat kaleked pisan, mindengna hoream pisan,
  ku rupa-rupa alesan, padahal ngan jijieunan.
 • Padahal ku kasabaran, eta teh keur mere jalan,
  keur ngungkulan pasualan, kasabaran teh nulungan,
 • Solat oge kitu sami, bakal nulungan ka jalmi,
  kitu pidawuh Pangeran, solat jeung sabar lakonan.
 • Mangka husu hakul yakin, percaya lahir jeung batin,
  yen urang di hiji wanci, bakal mulang ka Nu Suci,

29. KEDAH SUKURAN (:2/47,48) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Ari mungguhing manusa, sok hilap kana asalna,
  yen hirup di alam dunya, kapurba Maha Kawasa.
 • Henteu kendat kenging ni'mat, tur kenging kurnia rohmat,
  punjul ti mahluk nu lian, tapi sok hilap sukuran.
 • Nu mawi kedah iatna, salira kedah diraksa,
  diri pribadi dijaga, bisa pinanggih cilaka.
 • Napsi-napsi pada-pada, nanggung amal ibadahna,
  moal aya nu nulungan, ngan ditanggel ku sorangan.

30. KISAH ANU BIHARI (:2/49,50) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Mung Alloh anu nulungan, ka umatna anu iman,
  urang omat ulah lali, kana kisah nu bihari.
 • Keur Israel ditulungan, ku Alloh ditangtayungan,
  tina kejemna Fir'aon, anu ku Alloh dibendon.
 • Israel harita jangji, bakal takwa ka Ilahi,
  tapi kalah jalir jangji, nyembah arca anak sapi.
 • Boa urang ge ayeuna, aludar tina subaya,
  nyarembah kana berhala, mangeran ka harta banda.
 • Tapi lamun enggal sadar, yen kitu laku teh ingkar,
  enggal neda pangampura, Alloh Maha Wijaksana.