NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 4)Al Baqarah (Surat Kadua) - Ayat 51 d/k 66

17 Feb 2003 - 5:45 am

31. ULAH NURUTAN JELEMA ANU DOLIM (:2/51,52) - rhs, 1 Syawal 1421 H


 • Nu dolim tong diturutan, baheula geus kaalaman,
  umat jaman Nabi Musa, nyarembah arca berhala.
 • Padahal geus dielingan, ku Nabi Musa utusan,
  dina Toret geus diserat, Alloh maparin amanat.
 • Urang ge jaman ayeuna, kade ulah kitu peta,
  gawe ngumpul-ngumpul harta, harta dijieun berhala.
 • Mun rumaos nyorang lepat, atuh kedah gancang tobat,
  da Alloh mah Maha Heman, ngahapunten kalepatan.

32. KITABULLOH TEH KISAH ANU NYATA (:2/53,54) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Sadayana kitabulloh, eta teh wahyu ti Alloh,
  tur sanes dongeng carita, nanging kisah anu nyata.
 • Kitabulloh kisah nyata, urang wajib percantenna,
  sanes dongeng jijieunan, nanging firman ti Pangeran.
 • Sadaya pikeun pepeling, sangkan manusa areling,
  ulah dolim k aniaya, bisi cilaka dirina.
 • Kudu buru-buru tobat, bisi kaburu sakarat,
  Alloh bakal nampi tobat, asal tobatna tong elat.

33. ULAH SOK ASAL NYARITA (:2/55,56) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Ayeuna ge seueur pisan, anu nyarita su'aban,
  hayang ningali Pangeran, nu kitu teh sombong pisan.
 • Jelema nu sombong kitu, eta teh nu gede hulu,
  geus kacontoan baheula, jaman umat Nabi Musa.
 • Ulah sok asal nyarita, rasa maneh geus utama,
  padahal iman di doja, ku napsu tong kaperdaya.
 • Asal ngomong eta ingkar, bilih ku gelap dibentar,
  upami Alloh teu heman, tangtu moal dihirupan.

34. ANU DOLIM TEH SAENYANA DIRINA PRIBADI (:2/57) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Panas dinten tengah poe, meujeuhna pisan tangange,
  panasna entak-entakan, sagara keusik umpalan.
 • Titingalan ririakan, hawa teh lir seuseuneuan,
  panas teu aya tandingna, di tengah gurun Sahara.
 • Lajeng ku Alloh Nu Heman, mega ngalayang ngiuhan,
  ka umatna Nabi Musa, iuh dipayungan mega.
 • Dilungsurkeun keur leueuteun, manna bilih halabhabeun,
  dilungsurkeun oge salwa, daging puyuh keur tuangna.
 • Alloh kalintang asihna, ka umatna anu takwa,
  nu dolim mah nya dirina, Alloh mah teu kaniaya.

35. BAITUL MAQDIS (:2/58,59) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Baetul Maqdis tetela, tempat suci nu utama,
  di Palestina pernahna, patilasan Nabi Musa.
 • Bani Isroil harita, keur alamna Nabi Musa,
  lebet ka Baitul Maqdis, bari sumegruk narangis.
 • Lebetna ka lawang kori, sumegruk bari ngageuri,
  neda pertobat ka Gusti, neda hampura haksami.
 • Alloh kalintang asihna, ka jalma hade lampahna,
  bakal diwuwuh kurnia, Alloh kalintang welasna.
 • Ngan wungkul jalma cilaka, nu mengparkeun parentah-Na,
  nu kitu fasik ngaranna, bakalna kenging tunggara.

36. MUJIZATNA NABI MUSA AS (:2/60) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Menggahing kanggo Alloh mah, teu aya nu matak sesah,
  sadayana oge gampil, teu aya barang mustahil.
 • Mujizatna Nabi Musa, iteuk anu dicepengna,
  seug dianggo meupeuh batu, cur cor malancer nyinyusu.
 • Duawelas kokocoran, duawelas keur sungapan,
  duawelas seler bangsa, geus puguh bageanana.
 • Kitu asihna Ilahi, nu maparinan rejeki,
  nu matak kudu sukuran, ulah nyieun karuksakan.

37. ULAH SARAKAH (:2/61) - rhs, Syawal 1421 H

 • Nya kitu diri urang ge, mindeng tara sabar hate,
  sarakah loba kahayang, itu hayang ieu hayang.
 • Saperti umatna Musa, padahal sarwa sadia,
  tedaeun nu ti sawarga, aya salwa aya manna.
 • Hayoh hayang anu beda, dicipta diaya-aya,
  pamenta kaleuleuwihi, teu nampi kana rejeki.
 • Ka jelema nu sarakah, kahayang sarwa awuntah,
  ku Alloh teh dibenduan, da tara daek sukuran.

38. KEDAH IMAN KA ALLOH SWT (:2/62) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Sakur jelema nu iman, anu iman ka Pangeran,
  nu iman ka Gusti Alloh, dipirido Gusti Alloh.
 • Bade Yahudi Nasrani, kaom Shabi'in ge sami,
  asal iman ka Ilahi, tangtos diganjar ku Gusti.
 • Sadaya jalma nu iman, moal waswas moal hamham,
  tengtrem ayem tumaninah, hirupna pinuh berekah.
 • Ka sadaya umat muslim, boh Nasoro boh Shabiin,
  asal leres-leres mu'min, Alloh mah Gofururrohim.

39. YA ALLOH MUGIA ABDI DIJAGI (:2/63,64) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Mugi pangampura Gusti, lumungsur ka abdi-abdi,
  bilih abdi jalir jangji, udar subaya pasini.
 • Nalika di alam Qadim, abdi kedal jangji yakin,
  nyembah teh mung ka Ilahi, ka Alloh Robbul Izzati.
 • Mugia abdi dijagi, ulah jalir tina jangji,
  abdi teh kalintang risi, hirup abdi sieun rugi.
 • Mun henteu diasih Gusti, hirup abdi tangtos rugi,
  cilaka dunya aherat, pegat rahmat sareng ni'mat,
 • Ya Alloh Ilahi Robbi, neda pangjaring ti Gusti,
  jisim abdi estu gimir, sieun hirup jadi kapir.

40. ANU DISUPATA KU ALLOH SWT (:2/65,66) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Jaman alam Nabi Musa, umatna milampah dosa,
  dinten Sabbat ibadahna, tapi dirempak umatna.
 • Poe Sabbat anu suci, nu dimulyakeun Yahudi,
  umatna lain ibadah, kalah terus bae mijah.
 • Lajeng disupata Gusti, jadi kunyuk monyet pasti,
  sabab tingkah laku kitu, kawas sato nu geus tangtu.
 • Kapan mungguh ari kunyuk, teu sopan teu ruak-riuk,
  enggeus leungit kaerana, ngagugulukeun napsuna.
 • Tina ieu kajadian, muga jadi palajaran,
  keur umat anu pandeuri, ulah nurutan Yahudi.