NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 5)Al Baqarah (Surat Kadua) - Ayat 67 d/k 93

1 May 2003 - 2:10 am

41. PERBAWANA DUNYA (:2/67,68,69,70) - rhs, 3 Syawal 1421 H


 • Perbawa haliah dunya, mindengna mah sok kacida,
  marageuhan bebeneran, asa bener ceuk sorangan.
 • Dugi ka dawuh Ilahi, dirugal-rigel pribadi,
  ngahaja ditarekahan, sangkan teu karurugian.
 • Nyieun rupaning alesan, ngahaja dipalikiran,
  dawuh Alloh diakalan, sangkan jadi kauntungan.
 • Saperti urang Yahudi, awahing nyaah ku sapi,
  api-api nu teu ngarti, kana dawuhan Ilahi.
 • Nu kitu munapek pasti, saperti urang Yahudi,
  bakal dibendon ku Gusti, Alloh mah Maha Tingali.

42. LEUWIH TI CADAS TEUASNA (:2/71,72,73,74) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Sadaya nu kajadian, nu nembrak nu dibunian,
  sadaya ge kauninga, ku Allah Azza Wa Jalla.
 • Tapi mungguhing manusa, estuning hese kacida,
  teuas lir batu hatena, leuwih ti cadas teuasna.
 • Mugi bae Anu Agung, Maha Asih sakalangkung,
  hate nu teuas lir cadas, sina leyur mangka bangblas.
 • Tina cadas anu teuas, sing ngocor cai ngagenyas,
  Alloh mah da Maha Welas, ka mahlukna mikawelas.

43. ULAH TUTURUTI (:2/75,76,77,78) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Kade ulah tuturuti, bari urang tacan ngarti,
  percaya ka saha boa, nu ngabuih cacarita.
 • Ayat pidawuh Pangeran, dirarobah ku sorangan,
  bari manehna ge terang, yen laku kitu dilarang.
 • Matak kudu leukeun pisan, eusi Qur'an pek lenyepan,
  ulah rek bodo balilu, ka batur ngan ula-ilu,
 • Ngan ngareungeu dongeng batur, teu diayak teu diukur,
  ngan ukur dikira-kira, nu kitu matak cilaka.

44. ULAH NYARITAKEUN ANU URANG HENTEU TERANG (:2/79,80,81,82) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Kungsi aya kajadian, akon-akon mokahaan,
  ngarang tulisan sorangan, pajar teh kenging Pangeran.
 • Nu kitu kaleuleuwihi, ngaleuwihan dawuh Gusti,
  tinangtu bakal balai, di narakana abadi.
 • Tong micatur nu can sidik, lamun urang tacan telik,
  tong mastikeun nu can terang, nu kitu nyanyahoanan.
 • Diri ulah kalimpudan, ku dosa jeung kasalahan,
  muga-muga mu'min iman, kenging ridoning Pangeran.

45. ULAH NYEMBAH BERHALA (:2/83) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Omat-omat ulah salah, ka Alloh urang sumembah,
  ulah nyembah ka berhala, eta dilarang kacida.
 • Ka sepuh kedah ngahormat, ngajenan hormat tilawat,
  sopan santun sareh soleh, ka sasama teh darehdeh.
 • Nu yatim jeung nu pahatu, kudu ditulung dibantu,
  ka jalma anu malarat, kudu heman kudu ha'at.
 • Nyarita jeung tatakrama, lemes budi hade basa,
  hablum minanas teh penting, silaturahmi nu wening.

46. ADATNA JELEMA KAPIR (:2/84,85,86) - rhs, 3 Syawal 1421 H

 • Ari adat anu kapir, reujeung dulur silih usir,
  jeung baraya mumusuhan, ku Pangeran dibenduan.
 • Komo jeung wani maehan, ka barayana sorangan,
  nyieun hukum ceuk sorangan, eta teh dilarang pisan.
 • Kaasup nyanyahoanan, liwat wates kaleuwihan,
  pajar teh geus ngaku iman, tapi ayat dipilihan.
 • Lamun hirupna geus nista, geus komo di aheratna,
  disiksa langgeng kacida, abadi di narakana.
 • Bodona katotoloyoh, ngayun napsu tambah jojoh,
  meuli dunya ku aherat, nu kitu meunang pangla'nat.

47. TAKABUR SIPAT ANU AWON (:2/87,88) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Takabur teh sipat awon, ku Alloh bakal dibendon,
  nu takabur sarta sombong, biasana gede bohong.
 • Padahal kabeh kabisa, sanes urang anu boga,
  titipan ti Nu Kawasa, urang mah ngan ukur darma,
 • Upami kabisa urang, ku Mantenna sina ilang,
  naon nu dipake sombong, teu pantes urang bedegong.

48. ULAH ARAL SUBAHA (:2/89,90,91) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Sering pisan kajadian, lamun gaduh pamaksudan,
  seug beda tina ciptaan, tumuwuh kahanjakalan.
 • Sering pisan kaalaman, kahayang beda buktina,
  bororaah rek sukuran, malah mah aral subaha.
 • Sering pisan kabuktian, harepan jeung kanyataan,
  patonggong-tonggong buktina, loba anu ngarasula.
 • Padahal boa engkena, sagala anu tumiba,
  malah alus balukarna, da tangtu aya hikmahna.

49. IMAN KANA AL-QUR'AN (:2/91) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Al-Qur'an teh kitabulloh, pidawuh ti Gusti Alloh,
  pikeun mahlukna nu iman, iman takwa ka Pangeran.
 • Tapi lamun dielingan, andika kalah nembalan,
  kana Qur'an moal iman, rek mageuhan cecekelan.
 • Kuma lamun nu baheula, loba kasalahanana,
  naha tetep dipiara, atuh nya rugi ngaranna.
 • Cecekelan nu baheula, dipageuhan nu pohara,
  padahal dawuh Pangeran, kudu iman kana Qur'an.
 • Al-Qur'an kitab pamungkas, ulah hamham ulah waswas,
  ngalelempeng nu ti heula, kitabullah nu baheula

50. PANGARUH HARTA BANDA (:2/92,93) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Ari pangaruhna harta, estu kacida bahlana,
  lamun teu bisa makena, sarta teu nyaho watesna.
 • Kawas umat Nabi Musa, pangna nyarembah berhala,
  sapi emas berhalana, sabab muhit kana dunya.
 • Kitu oge sabalikna, nu ngagugulukeun dunya,
  sami jeung nyembah berhala, harta anu disembahna.
 • Atuh jadi jalma bodo, linglung ngadak-ngadak poho,
  lir ibarat nyembah sato, ku harta banda kaolo,