Si Magrib

27 May 2003 - 2:11 am

Tepi ka taun 60 mah rea keneh tegal di Bandung teh. Lapangan bal oge loba deuih. Iwal ti Tegallega nu dibagi jadi sabaraha lapangan bal, aya lapang GB (tukangeun Gedong Sate), Gasibu, Jatayu, Cicendo, Dokter Rum, Brombek (Sukajadi), jeung sajabana. Ari tegal nu sok diparake arulin barudak mah, di antara Taman Maluku, Kebonkawung, Merbabu, jeung sajabana.

Merbabu teh saenyana mah ngaran pabrik kueh, ayana di Jl. Arjuna. Aya dua tegal di dinya teh, beulah wetan Jl. Bima, jeung beulah kulon, sisi Jl. Rama. Ngarendeng saenyana mah najan kahalangan ku walungan Citepus.

Nu sok dipake kasti jeung maen bal ku barudak mah tegal di sisi Jl. Rama, da rada gede. Nu beulah wetan mah ukur dipake kitu we, saresepakan, ucing baledog, babalapan, atawa diparake maen langlayangan. Ongkoh deuih, tegal nu beulah wetan mah sok dipake miceun runtah.

Pabrik karet nu sok miceun runtah ka sisi Citepus teh. Ngunung-ngunung, malah rea nu mawur kasusukan oge. Barudak mah sok pa boro-boro ari aya roda runtah kadinya teh. Ngahaja marulung karet pamupus, paranjang, sisirihan, urut neukteukan pamupus. Aratoheunana pisan mah, mun pareng nimu eusi bal baliter. Giak diacung-acungkeun bari patinggorowok, surak. Barudak Jatayu, Telukbuyung, Baladewa, Pamoyanan, jeung Kebonkawung mah arang meuli setip, da aralus setip meunang mulung oge. Kitu deui bal baliter, ukur udunan keur meuli bal luarna we, bal jero namah kari daek paboro-boro mulungan di Merbabu.

Di tegal Merbabu teh aya munding jarah. Ngadon nyatu. Tara aya nu wani ngaganggu. Badag pisan mundingna teh, ngaranana Si Magrib. Tandukna jangkrak, pikagigiseun. Buluna hideung meles, leucir. Tapi heunteu ari galak mah, malah ku barudak mah sok di hareureuyan, ditarumpakan. Sohor pisan Si Magrib teh. Eta weh da urang Sukajadi ge da loba nu nyahoeun yen di Merbabu aya Si Magrib. Mun aya budak ceurik oge, ku kolotna teh sok di singsieunan, "pek siah, di bikeun ka Si Magrib!". Malah sok dipake ngalandi jelema nu awakna lintuh.

Euweuh nu boga Si Magrib teh. Tara aya nu neangan deuih di mana sok heesna, da ari reup magrib mah, tara aya di tegal. Beurang wungkul, ti mimiti meletek panonpoe. Mun teu nyatuan di tegal, sok tembong ngahakanan keretas di hareupeun lawang Sirnaraga, di Ciroyom atawa di Jatayu. Loba nu boga anggepan, Si Magrib teh lain munding samanea. Pajar teh kajajaden.

Bisa jadi eta munding teh kakaburan ti pajagalan. Apan di Ciroyom teh, teu pati anggang ti Merbabu, aya pajagalan gede, bogana pamarentah (haminteu). Teu pati kapalire, meureunan, aya munding peunciteun kabur.(Tina: Basa Bandung Halimunan, basa taun '50-'60an)