Karesmen Ngertakeun Bumi Lamba

7 Nov 2003 - 3:44 am

Cikeruh Ulah Rek Kiruh, Kuduna Canembrang Herang.
Nya Ieu Sirah Cai Ci Sempur, Kudu Dirumat Sangkan Hirup Makmur.
Di dieu Tapak Sasaka, Sirah Walungan Jadi Pusaka.
Lamun Hirup Hayang Nanjung, Piara Ieu Sirah Cikapundung.
Ieu Sasaka Jadi Amanat, Sirah Cai Kudu Dirumat.
Sasaka Karaharjaan, Ku Miara Ieu Sungapan.
Ciri Bakti ka Lemah Cai, Ku Miara Ieu Sirah Cai.Sirah cai Cisitu Awilega, Desa Genteng, Kecamatan Sukasari Kab. Sumedang, Senen (20/10/03), teu wudu haneuteun. Sasarina mah ieu wewengkon teh tiiseun, arang aya ngalanto ka lebah dinya. "Komunitas SundaNet.Com, gawe babarengan jeung Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Jabar ngayakeun acara pikeun ngageuing urang sararea sangkan miara lingkungan," ceuk Benny Buldansyah, pupuhu SundaNet.Com.

Acara dimimitian pukul salapan isuk-isuk. Dibuka ku prosesi seni Karesmen Tirta garapan Saung Angklung Ujo (Pimpinan Taufik Hidayat Ujo) nu dijejeran ku Drs. H. Hidayat Suryalaga sarta disutradaraan ku M. Nana Munajat Dahlan, S.Sn (Guru SMKN 10 Bandung). Ieu karesmen nu jejerna ngabeungkat atawa mapag cai kahuripan mere gambaran yen kaayaan alam mangsa kiwari geus ruksak sarta kudu geuwat disalametkeun sangkan hulu cai mere kahuripan.

Karesmen Tirta nu koreografi jeung karawitan digarap ku Yuyus Suherman katembong ditata kalawan apik. Pon kitu deui nu ngarojong eta garapan, boh nu ngubingna, siswa SMKN 10 (SMKI) Bandung, cantrik agklung ujo, boh pamirigna. Anu ngaluuhan ieu acara Wakil Gubernur Jabar, Nu'man Abdul Hakim, Wakil Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Tahir, Wakil Bupati Sumedang, jeung masarakat katembong katarajieun pisan.

Pintonan karesmen karasa nembongkeun puncakna waktu jampana nu eusina Sasaka (Prasasti), binih tutuwuhan katut bibit lauk asup kapakalangan, sanajan komposisi gerakna basajan, tapi geus nembongkeun hiji kakuatan magis sarta geus sanggup nembongkeun mata holang eusining garapan. "Udagan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Jabar nyaeta ngomean lingkungan make pendeketan budaya, kaarifan lokal nu ditembongkeunana," ceuk Tahir.

Dinas Tata Ruang dan Pemukiman make pendekatan budaya dina ngomean jeung miara lingkungan teh teu kitu wae, tapi dumasar kana hasil panalungtikan. Ir. Oman Abdurahman nu nalungtik sirah cai Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hulu, nyebutkeun metoda jeung strategi anu pas dina ngomean jeung miara alam nyaeta ngagunakeun pendekatan budaya, ku jalan ngahirupkeun deui pakumbuhan lembaga adat.

Ceuk Benny Buldansyah pupuhu SundaNet.Com nu dipercaya ku Dinas Tarkim pikeun mateakeun program Sosialisasi Aplikasi Penataan Ruang DAS Citarum Hulu, prosesi Karemen Tirta teh udaganana naghudangkeun deui konsep ngertakeun Bumi Lamba, ku jalan ngahejokeun deui gunung, leuweung, jeung lingkungan hirup kumbuh, sangkan hirup jadi hurip. "Kaayaan lingkungan di Jabar teu bisa diantep, kudu gancang diomean," pokna.

Sirah cai Cisitu di Awilega teh, ceuk Tahir, salahsahiji sumber cai ti kurang leuwih 62 cinyusu di DAS Citarum. "Keur ngajaga jeung miara cinyusu ieu, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Jawa Barat, salah sahiji tarekahna ngali deui ajen-inajen budaya sunda, di antarana ngahirupkeun deui lembaga Jaga Tirta (ngajaga cai), Jaga Wana (ngajaga leuweung), Jaga Raksa (ngajaga kaamanan lingkunan), Jaga Akidah (ngajaga akhlak) jeung Jaga Krama (ngajaga etika)," pokna.

Diharepkan ku ayana Jagabaya ieu, ceuk Tahir, sumber cai bisa dipiara, leuweung bisa dirumat, lingkungan aman jeung masarakatna ngabogaan ahlak nu hade jeung salawasna ngajaga etika dina ngajalankeun kahirupan sapopoe. "Ngajaga sumber cai lain hartina kudu dipusti-pusti, komo dianggap karamat mah, tapi ngajaga sumber cai ku kasadaran yen cinyusu ulah disruksak lantaran cai teh sumber kahirupan sarta lingkunganana kudu dipiara," ceuk Tahir.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Nu'man Abdul Hakim dina sambutanana nyebutkeun aya tilu hal penting nu perlu dicatet dina ngomean jeung miara lingkungan. "Nyaeta Rawayan Jati-Silaturahim, Ngertakeun Bumi Lamba, jeung Kabuyutan," pokna. Rawayan Jati, jambatan atawa cukang lantaran nu ku urang kudu dilakonan. "Urang sararea "rawayan" nu menghubungkeun generasi sememehna jeung generasi nu rek datang," ceuk Wakil Gubernur.

Lian ti eta, urang oge sambung Wakil Gubernur, urang teh nu nyambungkeun antara sumber daya alam, kaasup urang, jeung bukti amal-amalan urang nu ngadatangkeun rahmat keur kabeh alam. "Rawayan nu ku urang kudu dilakonan (Rawayan Jati) teh tradisi nu diwariskeun ku paraluluhur dina silih asih (silaturahim). "Ku ayana silih asih ieu urang bisa lahir jeung hirup," pokna.

Ngertakeun Bumi Lamba nyaeta cecekelan dina ngajalankeun kahirupan yen tugas hirup di dunya teh nyaeta ngaraharjakeun kahirupan. "Dina Prasasati Kawali disebutkeun hirup jaya atawa hirup nu diinget-inget terus, atawa "heubeul jaya di bhuana" atawa "terus menerus jaya dalam kehidupan", bisa dihontal lamun urang nyieun kahadean, boh ka sasama manusa boh ka alam sekitar, "pakena gawe rahayu"," ceuk Wakil Gubernur.

Dasar-dasar Ngertakeun Bumi Lamba ceuk pakar sejarah geus kaunggel dina Sanghiyang Siksa Kandang Karesian (abad ke-16 M): "Ini dina pakeun urang ngertakeun bumi lamba, caang jalan, panjang tajur, paka pridana, linyih pipir, caang buruan", nu hartina: "Ieu jalan keur ngaraharjakeun dunya kehidupan, bersih jalan, subur tatangkalan, cukup sandang, bersih halaman tukang, caang buruan".

"Anu katilu, Kabuyutan, geus aya ti Abad Ka-11 Masehi, dina Prasasti Cibadak, jeung Amanah Galunggung (Abad ka-13 Masehi) jeung Prasasti Kabantenan (Abad ka-14 M)," ceuk Wakil Gubernur. Kabuyutan, sambung Wakil Gubernur, nyaeta alam jeung lingkungan nu jadi sumber kahirupan urang. "Dina kontek ilmu pangaweruh Kabuyutan nu dimaksud nyaeta sumber daya alam, boh nu hirup boh nu teu hirup," ceuk Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur nu sarengsena prosesi ngalantik Jaga Tirta, Jaga Wana, Jaga Raksa, Jaga Akidah, jeung Jaga Krama nyebutkeun mun urang ngestokeun konsep Rawayan Jati-Silaturahim, Ngertakeun Bumi Lamba, jeung Kabuyutan, alam jeung lingkungan moal ruksak sarta bakal mere kahirupan nu hade. "Mudah-mudahan ku prosesi seni Karesmen Tirta, hate urang katodel sangkan soson-soson ngomean jeung miara lingkungan," pokna tandes. ***Sumber: Ir. Oman Abdurahman (Komunitas SundaNet.Com), disarungsum ku NS Galura, TRK.