NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 6)Al Baqarah (Surat Kadua) - ayat 94 d/k 114

17 Feb 2004 - 2:20 am

51. WAKTU KEDAH DIANGGO IBADAH (:2/94,95,96) - rhs, 4 Syawal 1421 H


 • Seueur pisan nu nga'dua, hayang paranjang umurna,
  Padahal mun henteu taqwa, panjang umur teh teu guna.
 • Panjang umur sadi siksa, lamun seug salah ngeusina,
  Panjang umur teu mangpa'at, lamun henteu daek solat.
 • Panjang umur bari iman, eta kurnia pangeran,
  Waktu dipake ibadah, umurna ge pinuh berekah.
 • Panjang umur eta bagja, lamun dibarengan takwa,
  Hirup teh gede gunana, lamun seug bisa ngaturna.

52. AL-QUR'AN (:2/97,98,99,100,101) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • AL-Qur'an pidawuh Alloh, nu ngancik di Rosululloh,
  dititiskeun malaikat, Jibril mancegkeun amanat.
 • Al-Qur'an eta bewara, sangkan manusa gumbira,
  ayat-ayat eces tembres, tuduh hirup beres roes.
 • Tapi sawarehna jalma, kana Qur'an teu percaya,
  api lain tur cangcaya, nu kitu jalma cilaka.

53. ULAH NGULIK ELMU SIHIR (:2/102,103) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Dina jaman ahir-ahir, loba nu ngarulik sihir,
  elmu teluh elmu tenung, dijugjug najan ka gunung.
 • Jaman Nabi Sulaeman, aya malekat duaan,
  ngajarkeun tenung jeung sihir, Harut Marut ahli sihir.
 • Ngulik sihir rugi pisan, nimbulkeun kamudorotan,
  dirina teh ditukeuran, kana harga hina pisan.
 • Elmu sihir teh ujian, pikeun nguji kaimanan,
  naha pageuh iman takwa, ka Alloh Nu Maha Esa.
 • Loba jalma nu teu kuat, ku elmu sihir kabengbat,
  cilaka dunya aherat, ku Alloh bakal dila'nat.

54. KUDU HADE BASA (:2/104,105) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Kudu bisa hade basa, nerapkeun dina pernahna,
  sabab lamun salah basa, balukarna teh pohara.
 • Basa teh gambaran rasa, rasa teh rasa manusa,
  manusa teu bisa basa, sok mindeng manggih cilaka.
 • Jalma mah hade ku omong, goreng oge tina omong,
  mun ngomong ulah sabongbrong, ulah sombong gede bohong.

55. MANUSA MAH KAWATESANAN (:2/106,107,108) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Saeusining jagat raya, anu nyumput anu nyata,
  di dunya di aheratna, sadaya ciptaana-Na.
 • Nyipta teu langkung Mantenna, ngamansuh kuma Mantenna,
  ngawujudkeun sakersaNa, ngilangkeun ge sakersaNa.
 • Akal jalma kawatesan, nya kitu oge pikiran,
  heureut paningalna jalma, kawatesan kanyahona.
 • Mungguh Iradah Pangeran, jembarna teh tan wangenan,
  nu kanggungan karajaan, sagebarna bumi alam.

56. ULAH KAOLO (:2/109) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Kade andika kabandang, tina Islam jadi nyimpang,
  diolo dibibitaan, sangkan pecat kaimanan.
 • Lamun adika kaolo, atuh geus tetela bodo,
  nu matak sing ati-ati, ngajaga diri pribadi.
 • Lamun urang lemah iman, gampang kaolo kagendam,
  Leeh ku dibibitaan, padahal geus iman Islam,
 • Lamun kairut ku batur, iman Islam jadi luntur,
  atuh hirup teh ngalantur, kaburu asup ka kubur.

57. PAGEUH JANGJI (:2/110) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Kapan geus janggji na ati, geus paheut pageuh pasini,
  seja bakti ka Ilahi, ka Alloh Nu Maha Suci,
 • Geus niat rek solat husu, ka Alloh sujud mituhu,
  kade ulah lanca-lanci, ngalanggar jangji pasini.
 • Solat fardu eta kudu, solat sunah teh ibadah,
  reujeung ulah poho jakat, eta teh gawe maslahat.
 • Sagala gawe pribadi, rek nu nembrak rek nu buni,
  hasilna ge keur pribadi, tur ku Alloh katingali.

58. ULAH TAKABUR (:2/111,112) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Kaasup jalma nu riya, ujub takabur kacida,
  wani nyebutkeun dirina, nu bakal asup sawarga.
 • Sabab anu ka sawarga, ngan jalma nu iman takwa,
  migawe amal ibadah, ka Gusti Alloh sumerah,
 • Panceg iman henteu hamham, pengkuh pageuh iman Islam,
  ari perkawis sawarga, eta teu langkung Mantenna.

59. ULAH ASA PANGBENERNA (:2/113) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Ku urang oge kasaksi, Yahudi sareng Nasrani,
  pareheng parebut catur, bener aing henteu batur,
 • Silih unggulkeun kitabna, silih hina agamana,
  pada reueus ku dirina, asa anu panghebatna.
 • Padahal mung Nu Kawasa, Hakim Nu Maha Uninga,
  nu bakal mutus perkara, nu dijieun parasea.
 • Mending oge runtut akur, akur jeung batur salembur,
  tibatan ibur jeung guyur, matak pecoh reujeung dulur.

60. ALESAN JIJIEUNAN (:2/114) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Boa tereh ahir jaman, pedah jaman pangwangunan,
  loba nu nyieun alesan, alesan kamalinaan.
 • Aya masjid dibongkaran, pedah cenah ngahalangan,
  henteu luyu jeung rancangan, pasalia jeung aturan.
 • Sanggeus masjid jadi rata, ngawangunna leuwih lila,
  mulan-malen karek nyata, teu merenah kitu peta.
 • Hatena mah gegebegan, teu kendat ngan rerenjagan,
  terus nyarieun alesan, nutupan kateutengreman.