NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 7)Al Baqarah (Surat Kadua) - ayat 115 d/k 126

23 Feb 2004 - 7:50 am

61. NURUL HIKMAH (:2/115) - rhs, 4 Syawal 1421 H


 • Sapanjang nyanghareup ngulon, ngetan deui ngetan deui,
  sapanjang nyanghareup ngidul, ngaler deui ngaler deui,
 • Madhab opat sagemblengna, jagat raya sagebarna,
  kagungan Alloh Ta'ala, kalimpudan iradah-Na.
 • Rahmat kurnia Mantenna, ngalingkupan jagat raya,
  jembar teu aya watesna, Alloh Nu Maha Uninga.
 • Sabudeurna puter jagat, estu kalampud kalampat,
  kacebor ku rahmat ni'mat, ti Alloh Nu Maha Ha'at.

62. BASA GEUS BEAKEUN KECAP (:2/116,117) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Basa beakeun kecapna, kecap beakeun hartina,
  harti beakeun rasana, rasa beakeun imanna.
 • Keur narjamahkeun imanna, bari geus suda rasana,
  rasa geus taya hartina, harti kecapna geus musna.
 • Ahirna asal nyarita, ku basa nu teu biasa,
  ngukur Dzat Maha Kawasa, ku basa keur ka manusa.
 • Dzat Nu Agung mah teu ruhun, cekap dawuh
  Kun Faya Kun,
  sadaya estu kasuhun, teu langkung dawuh Nu Agung.

63. JELEMA ANU ADIGUNG (:2/118) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Sakapeung aya nu mikir, cenah pamikir mutahir,
  ngomongna nyanyahoan, nganaha-naha Pangeran,
 • Naha teu lungsur muji'zat, sapa'at sareng karomat,
  naha teu ngadawuh langsung, jalma kitu teh adigung.
 • Baheula oge geus aya, ngomongna kitu sarua,
  nu kitu sombong kacida, asa heueuh pangpinterna.
 • Mikir kitu eta musrik, keur kapir teh tambah syirik,
  marukan lempeng mikirna, padahal eces sasabna.

64. NURUL HIKMAH (:2/119) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Muhammad putra Abdulloh, eces jelas Rosululloh,
  ari wawakil sanesna, eta teh pan urang tea.
 • Jadi urang sadayana, wajib ngawawarkeun warta,
  warta gumbira utama, pikeun ka umat manusa.
 • Pancen urang sadayana, ngajak eling ka sasama,
  ngeunaan ahli naraka, napsi-napsi pada-pada.

65. ULAH KABENGBAT (:2/120) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Omat kudu taki-taki, ulah rek kabengbat ati,
  ku nu ngajak pindah iman, ku rupa-rupa alesan.
 • Urang sing boga kawani, pikeun nolak panceg ati,
  ka nu ngarolo ngajakan, ngajak-ngajak pindah iman.
 • Pek kedalkeun pangka panceg, iman ka Alloh geus panteg,
  kaimanan mangka panceg, ulah waswas rundag-randeg.
 • Nu pundah-pinah ageman, komo mun geus ngagem Islam,
  eta tanda ipis iman, Alloh moal nangtayungan.

66. NGADERES AL-QUR'AN (:2/121,122) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Ti wengi nu sepi jempling, aya gerendeng nu wening,
  horeng nuju ngaos Qur'an, dideresna lalaunan.
 • Waktu ngagayuh ka subuh, ngaderes Qur'an teu rusuh,
  sorana halimpu pisan, ayat suci dlenyepan.
 • Nalika bade manceran, aya anu ngaos Qur'an,
  ngagerendeng lalaunan, Al-Qur'an ditapakuran.
 • Dur lohor gerendeng deui, nu maos Al-Qur'an suci,
  dawuhan Ilahi Robbi, teu kalangkung ungal wanci.
 • Surya condong ka beh kulon, nu ngaos sorana halon,
  asar ahir tereh lingsir, ngaos Qur'an tengtrem pikir.
 • Magrib nu ngalingkup cunduk, anu ngaos brek sumujud,
  kedal lisan maos Qur'an, ka Gusti Alloh unjukkan.
 • Rongheap geus mangsa Isa, ngaderes sabisa-bisa,
  ngaos Qur'an husu pisan, pidawuhNa dilenyepan.
 • Kiamullail brek sumujud, sumegruk bari tahajud,
  ka Alloh sumerah diri, mugia tobat ditampi.

67. ULAH SARAKAH (:2/123) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Kenging hirup hese cape, dug tinetek unggal poe,
  kukumpul dunya barana, harta banda salobana.
 • Dipilampah kabeh cara, dapon laksana maksudna,
  sarakah taya eureunna, asa rek lana di dunya.
 • Tambah mabok ku jabatan, ngeukeuweuk kakawasaan,
  hayang jadi pangunggulna, marukan lana di dunya.
 • Leuheung mun inget ahirna, mieling ka aheratna,
  yen ditimbang sagalana, boh dosa boh pahalana.

68. NABI IBRAHIM IMAM SADUNYA (:2/124) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Nyonto ka Nabi Ibrahim, mantenna muslim nu mu'min,
  sadaya parentah Gusti, ditumutkeun panceg ati.
 • Sadaya parentah Alloh, ditumutkeun insya-Alloh,
  teu aya anu dipungpang, henteu hamham teu hariwang.
 • Cocobi ti Maha Suci, ditampi ku sabar ati,
  sadaya rupi ujian, ku Ibrahim dipayunan,
 • Nu mawi ku Gusti Alloh, Ibrahim teh Rosulloh,
  kalintang dipiasih-Na, janten imamna manusa.
 • Muga urang sadayana, nyonto ka Ibrahim mulya,
  dina mayunan cocoba, tetep sadrah panceg takwa.

69. BAITULLOH (:2/125) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Tempat suci Baitullloh, pikeun sumujud ka Alloh,
  Ka'bah Mekah Mukarommah, puseur anu aribadah,
 • Titilar Nabi Ibrahim, nabi kongas mu'min muslim,
  dianggo keur tempat solat, ka Alloh sumembah to'at.
 • Baheula di lebet Ka'bah, seueur berhala disembah,
  Ibrahim sareng Ismail, ngabasmi arca nu batil.
 • Baitulloh pikeun towaf, atanapi keur itikaf,
  Baitullloh kedah Suci, tempat madep ka Ilahi,
 • Baitulloh dina dada, sami kedah dijaraga,
  Qolbu keur itikaf ruhi, kedah dipiara suci.

70. KUDU NGADU'A (:2/126) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Mangkahade ulah hilap, upami nuju iti'kaf,
  atawa nuju ngadu'a, ulah pegat nya neneda,
 • Kahade ulah rek hilap, ngadu'a teh henteu cekap,
  ukur keur sasoranganeun, bangsa oge pek dungakeun.
 • Dicontokeun ku Ibrahim, mundut ka Robbul Alamin,
  Mekah sareng pangeusina, ma'mur mu'min padumukna.