NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 8)Al Baqarah (Surat Kadua) - ayat 127 d/k 141 (tamat)

19 Apr 2004 - 1:41 am

71. KUDU SABAR (:2/127) - rhs, 4 Syawal 1421 H


 • Upama gaduh kahayang, ulah osok rurusuhan,
  kudu bari sabar diri, kudu tartib ati-ati.
 • Contona ngadegkeun Ka'bah, ku Ibrahim di baladah,
  ngentepkeun batu teh nungtut, ku leukeun mah nya ngawujud.
 • Mun keur migawe garapan, kudu sabar dileukeunan,
  bari muntang ka Ilahi, gawe teh jadi pangbakti.

72. MUJI KA ALLOH SWT (:2/128) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Sanaos Ibrahim nabi, henteu pegat muja-muji,
  neneda ka Maha Suci, miharep asihing Gusti.
 • Atuh diri urang oge, sami kedah kitu oge,
  boh keur diuk boh keur sare, ngadua isuk jeung sore.
 • Upami aya kabingung, pok unjukkeun ka Nu Agung,
  nunuhun kenging papayung, ka Alloh neda pitulung.
 • Upami kenging kasusah, ulah aral bari luh-lah,
  unjukkeun ka Maha Agung, Mantenna tinangtos nulung.

73. NGAMUTOLAAH AL-QUR'AN (:2/129) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Nabi urang sadayana, Nabi Muhamad nu mulya,
  tos mulih ka rohmatullloh, di pendemna di Raudoh.
 • Nya Nabi Muhammad pisan, anu ngeceskeun Al-Qur'an,
  pituduh ka unggal insan, dumugi ka ahir jaman.
 • Qur'an sareng sunah Nabi, eta panuyun sajati,
  pigeusaneun unggal jalmi, muru hirup anu suci.
 • Sanaos nabi geus pupus, ngulik Qur'an kedah terus,
  aya Qur'an jeung Sunahna, leukeun ngamutola'ahna.

74. NU MULYA NABI IBRAHIM (:2/130,131) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Nabi Ibrahim kapungkur, jadi karuhun luluhur,
  anu diagemna Islam, dumugi ka ahir jaman.
 • Jadi imamna di dunya, jadi sungapan agama,
  kadeudeuh Alloh Ta'ala, awahing ku iman takwa.
 • Kedal ucap pangakuan, Mung Alloh Nu Murbeng Alam,
  sumembah mung ka Mantenna, iman ka Alloh Ta'ala.

75. AGAMA ISLAM (:2/132,133,134) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Kacida pisan bagjana, upamana hirup di dunya,
  Islam anu diagemna, agama rido Mantenna.
 • Kacida pisan rugina, mun maot can iman takwa,
  matak enggal-enggal takwa, bisi kaburu palastra.
 • Nabi Ibrahim nu muslim, amanat ka urang yakin,
  yeuh anak incu Ibrahim, tong maot mun acan muslim.
 • Nabi Yaqub oge sami, amanat ka nu pandeuri,
  sumembah teh mung ka Alloh, tur to'at ka Rosululloh.
 • Eta amanat mantenna, keur ka urang sarerea,
  da urang turunanana, tanggung jawab pribadina.

76. ULAH NGABEDA-BEDA UTUSAN ALLOH SWT (:2/135,136) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Kahade dulur baraya, ulah rek ngabeda-beda,
  ka para utusan Alloh, sadaya ge rosul Alloh.
 • Nu beda ukur alamna, jeung beda-beda umatna,
  pada nyandak kalamulloh, pada nyandak kitabulloh.
 • Unggal rosul unggal nabi, pada kenging pancen suci,
  saluyu sareng jamanna, pikeun nulungan umatna.
 • Ari mungguh pikeun urang, nu gelar alam kiwari,
  Muhammad panutan urang, utusan Ilahi Robbi.
 • Sadaya iman ka Alloh, percanten ka Rosululloh,
  tuduh jalan tina Qur'an, nu diagem Iman Islam.

77. ALAM DUNYA NU ENDAH (:2/137,138,139) - rhs, 4 Syawal 1421 H

 • Ciptaan Alloh Ta'ala, kalintang pisan endahna,
  endah teu aya tandingna, tan wilangan pulas warna,
 • Dicelup ku kanyaahna, dipulas ku kaasihna,
  sadayana ngandung ma'na, kaagungan Nu Kawasa.
 • Sabudeurna bumi langit, estu asri endah wingit,
  ti siang atra kasawang, ti wengi baranang bentang.
 • Tutuwuhan kekembangan, warna-warna endah pisan,
  kumelendang sasatoan, rupi-rupi lengkep pisan.
 • Upami urang nengetan, diciptana kaendahan,
  lajengna teh dilenyepan, bakal tambih kaimanan.
 • Alam dunya ngampar lega, dicipta pikeun manusa,
  urang teh kedah sukuran, nampi kaheman Pangeran.
 • Tadabur alam teh penting, bade beurang bade peuting,
  Sangkan urang jadi eling, pikir urang dzikir nyaring.
 • Kanggo naon pacogregan, kanggo naon pasendatan,
  marebutkeun bebenran, mending ge urang sukuran.

78. TANGGUNGJAWAB MASING-MASING (:2/140,141) - rhs, 4 Syawal 1421 H, 17.30

 • Ahirna mungguh manusa, tanggungjawab ka dirina,
  masing-masing pada-pada, naranggel amal gawena.
 • Ngan ukur silih elingan, ngan ukur silih ingetan,
  muga-muga susuganan, daraek tarakwa iman.
 • Kumaha bagjaning diri, jeung kumaha ceuk pribadi,
  da moal robah nasibna, mun teu robah pribadina.
 • Mugia Alloh Ta'ala, maparinkeun hidayah-Na,
  ka urang ka sarerea, sangkan pageuh iman takwa.
 • Mugi paparin pituduh, sangkan hirup tong kalebuh,
  di dunya kenging nugraha, di aherat ka sawarga.
 • Ya Alloh Pangeran abdi, pancegkeun iman sim abdi,
  teguhkeun ibadah abdi, hirup maot kersa Gusti.
 • Mugi mu'minin mu'minat, sadayana kenging ni'mat,
  ginulur kurnia rahmat, di dunya sareng aherat.
 • Ya Alloh Malikul Alam, mugi panceg iman Islam,
  mugia amal ditampi, tawis pangbakti sim abdi.


TAMAT - NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS 1