DANGIANG AKSARA SUNDAPemaknaan Filosofi terhadap Susunan (Abjad) Aksara Sunda

9 Jun 2004 - 2:42 am

NGABAGEAKEUN DIGUNAKEUNANA KALAWAN RESMI AKSARA SUNDA DI SAKULIAH TATAR JAWA BARAT - (ka-1)

Numutkeun pedaran :
- Aksara/Basa Kawi - Aksara Arab/ Fenomenologi Al Qur'an -
- Aksara Arab tina Hakikat Lafadz ALLAH - Aksara Latin -

Ku : H.R. Hidayat Suryalaga


PURWACARITA

Palaturan Daerah (Perda) No.5 taun 2003 nu ditetepkeun ku pamarentah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, ngadefinisikeun yen "Aksara Sunda adalah sistem ortografi hasil kreasi masyarakat Jawa Barat yang meliputi Aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan Bahasa Sunda". Hasil modifikasi garapan Tim Pengkajian Aksara Sunda dina ieu Loka Karya teh madoman kana:


 1. Bentuknya mengacu kepada Aksara Sunda Kuna, sehingga keasliannya terjaga.
 2. Bentuknya sederhana sehingga mudah dituliskan.
 3. Sistem penulisannya berdasarkan pemisahan kata demi kata.
 4. Ejaannya mengacu kepada Bahasa Sunda mutakhir sehingga mudah dibaca.
 5. Memperhatikan unsur keindahan (estetika) sehingga kelak disenangi oleh pemakainya dan bisa dilukiskan kaligrafinya (tulisan indah)
 6. Daftar abjad diperkaya dengan khazanah kosa kata Bahasa Sunda mutakhir.
 7. Tanda bacanya menggunakan tanda baca yang berlaku untuk menuliskan Bahasa Sunda dengan aksara Latin.
 8. Dimungkinkan ditulis dengan menggunakan alat cetak modern, seperti mesin tik, mesin cetak, komputer.

(Dicutat tina makalah RANCANGAN PEMBAKUAN AKSARA SUNDA, nu disusun ku A. Sobana Hardjasaputra, Tedi Permadi, Undang A. Darsa, Edi S. Ekadjati - Bandung, 1998)


PANGWUWUH PADOMAN AKSARA SUNDA

Nitenan padoman di luhur, ceuk pangemut aya nu peryogi diwuwuhan deui nyaeta:

 1. Abjad Aksara Sunda disusun menurut kaidah Aksara Sunda Kuna, dan susunan abjad tambahannya disesuaikan dengan susunan abjad huruf latin sebagai sumber induknya.
 2. Susunan abjad Aksara Sunda tersebut harus mengandung makna filsafat sebagai wahana pandangan hidup masyarakat Sunda.

SUSUNAN (ABJAD AKSARA SUNDA)

Pikeun mertelakeun No.10 di luhur, Susunan Abjad Aksara Sunda teh bakalna:
(Sumber : Makalah Undang A. Darsa, Drs. M. Hum; Aksara Sunda dan Sistem Tulisnya)


 • AKSARA NGALAGENA (SILABIK)
  KA GA NGA
  CA JA NYA
  TA DA NA
  PA BA MA
  YA RA LA WA SA HA
  SYA KHA FA QA VA XA ZA

 • AKSARA SWARA (VOKAL)
  a - i - u - e - o - E - eu

 • SWARA BAKTI (VOKALISASI)
  panghulu ( i ), paneleng (e), pamepet (E), paneuleung (eu), panolong (o), panyuku (u), pangwisad (+h), panglayar (+r), pamingkal (+ya), panyiku (+la) panyecek (+ng), panyakra (ra), pamaeh (0)

 • FUNGTUASI (TANDA BACA)
  , koma   . titik/peun   ; titik-koma   : titik-dua   ! panyeluk   ? pananya   " kekenteng   - panyambung   ( ) kurung

 • ANGKA
  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


Aksara Sunda(diteraskeun bagian ka-2)