Kampung Kuta Pantrang Nanggap Wayang

21 Jul 2004 - 1:09 am

NGABAGEAKEUN DIGUNAKEUNANA KALAWAN RESMI AKSARA SUNDA DI SAKULIAH TATAR JAWA BARAT (ka-2)

STRUKTUR WACANA JEUNG TILU CARA NULISKEUNANA

Samemeh ngahartian, ngaman'aan sareng ngamutala'ah ta'wil falsafahna; geusan bahan babandingan/analogi aya sawatara hal nu peryogi didugikeun ngeunaan falsafah aksara / huruf sareng susunan abjadna. Urang parantos pada paham, yen upami diwincik susunan atanapi struktur wacana teh diwangun ku:


 • wacana/carita/omongan
 • kalimah
 • klausa
 • frasa
 • kecap
 • engang/suku kata/silaba
 • aksara/huruf/fonem

Upami disusul tepus mapay ka puhu mah tetela yen AKSARA (tulisan) teh ngawadahan BASA, ari basa kalangkangna RASA, ari rasa gambaran tina KERETEG HATE (= itikad, paniatan). Ku kituna sawadina susunan aksara/abjad Sunda oge kedah ngalangkangkeun paniatan/falsapah hirup Sunda anu linuhung, ngawengku falsapah hirup di lahir dumugi batin.

Upami ditengetan, manusa teh enggoning nuliskeun hiji KECAP, aya tilu cara, nyaeta nu:

 • Nulis (ngagambarkeun) KECAP dina wangun HIJI LAMBANG (Word Iconic), upamana bae tulisan Cina, Kanji (Jepang).
 • Nulis (ngagambarkeun) KECAP dumasar kana ENGANG/suku kata/ silaba (Silabyc Iconic), upamana tulisan Arab, Sansakerta (India), Babylonia (Paku), Jawa, Sunda.
 • Nulis (ngagambarkeun) KECAP dumasar kana HURUF/fonem (Fonetic Iconic), upamana huruf Latin, Rusia, Yunani.

Pikeun anu leukeun mapay kapanasaran mah, teu mustahil antara wangun LAMBANG cara nulis teh aya tumalina jeung gambaran aspek psikologi sosial eta bangsa. Geura:

 • Urang Cina, Jepang, rasa kamasarakatanana kacida gumulungna, jadi hiji bangsa anu sacara budaya mangrupa "rungkun bangsa" nu pageuh rasa kabangsaanana. Wujud aksarana nya saperti "kanji" hiji kecap hiji harti.
 • Urang "Kulon" hususna nu ngagunakeun "huruf/fonem", kagambarkeun yen masrakatna teh diwangun ku masing-masing pribadi (individual). Kuatna "indivudalisme sentris", bisa katara ku carana nuliskeun I (kuring, saya), di mana bae ayana upama nuduhkeun subyek kudu ku aksara gede (kapital). Jadi nyusunna masrakatna teh ku individu-individu. Tepi ka Hak Ajasi Manusa sok mindeng kalangsu dihartian kumaha ceuk individuna bae.
 • Urang Sunda (keur misilna), nulisna teh mangrupa engang (silaba), moal boa ngandung harti, yen nya ngajenan "individu dirina" oge ngantet jeung "masarakatna", tegesna dimimitian ti individuna pribadi nu teu bisa lesot ti individu nu deukeut jeung dirina (kulawarga nu engkena kakara ngahiji mangrupa masarakat), jadi henteu individualis sacara total tapi oge henteu lebur jadi masarakat anu sagemblengna komunal.

Jaba ti eta moal boa bisa oge disawang tina gambaran filsafat rasa antara "konsonan" jeung "vokal" nu ku umum sok disebut aksara "paeh" jeung aksara "hirup". Upama kitu bisa dimana'an yen aksara paeh (konsonan), eta teh ngagambarkeun "karep" anu masih keneh aya dina alam angen-angen (Idea, dianggap masih keneh paeh); sarta kakara aya harti, upama geus digelarkeun ku sora "vokal" (hirup). Ku kituna bisa ditumalikeun jeung babasan Ki Juru Pantun, yen "teundeun di handeuleum s[h]ieum, tunda di hanjuang siang, pargi nyokot ninggalkeun". Tegesna nu aya dina alam "handeuleum hieum" dilambangkeun ku "konsonan", ana gelar jadi kecap da geus aya hartian tea dilambangkeun ku babasan "Hanjuang siang". Upama ku urang rek dihartian kitu, tetela sacara fitriah, "alam bawah sadar" urang mah geus ngaku ayana "nu gaib" jeung " nu nyata". Ieu teh kapan titik awal kasadaran Kosmologi nu sumender kana filsafat Rawayan Jati atawa nu disebut "Perenial" (filsafat Barat), "Al Hikmah al-Khalidiyah" (filsafat Islam), "Jawidan Khirad" (Persia), ari umumna mah sok nyebutna teh "Hikmah Abadi".Dilajengkeun kana bagian ka-3...