Kampung Kuta Pantrang Nanggap Wayang

25 Jul 2004 - 8:56 pm

NGABAGEAKEUN DIGUNAKEUNANA KALAWAN RESMI AKSARA SUNDA DI SAKULIAH TATAR JAWA BARAT (ka-3)

CARA NULISKEUN AKSARA/HURUF SACARA UMUM KATUT HARTI/MA'NA ANU DIKANDUNGNA

Samemeh bras kana ma'na nu dikandung ku Aksara Sunda, aya sawatara conto dina aksara/ huruf sejen pikeun babandingan jeung tina sawatara buku nu aya tumalina jeung harti/ma'na aksara/huruf, nyaeta:


 1. Aksara Jawa (Carakan)
 2. Aksara Kawi (Jawa Kuna)
 3. Aksara Arab (Al-Qur'an) nu disalin sacerewelana tina buku Fenomenologi Al-Qur'an, susunan Drs. Anharudin, Dr. Lukman Saksono M.Sc, Lukman Abdul Qohar Sumabrata, PT. Alma'arif, 1997, Bandung.
 4. HAKIKAT LAFADZ ALLAH terjemahan Drs. Hasan Abrori.M.A tina karyana Ibnu Arabi. Pustaka Progresif. 1996.
 5. Huruf Latin.


1. AKSARA JAWA (CARAKAN)

Nu ku urang biasa sok diaku jadi Aksara Sunda (Cacarakan). Susunan abjadna sareng dihartianana:
HA - NA - CA - RA - KA > AYA UTUSAN
DA - TA - SA - WA - LA > PAREA-REA OMONG/PARASEA
PA - DHA- JA - YA - NYA > PADA NGARASA BENERNA
MA - GA - BA - THA - NGA > AHIRNA NGABABATANG (PAEH)

Teu aya nu terang heula mana gelarna/ayana naha susunan Carakan nu hartina saperti kitu heula atawa carita AJI SAKA jeung panakawan Dora katut Sambada nu ti heula aya teh. Ngan nu tetela susunan abjad Jawa/cacarakan di luhur geus bisa dipake tuduh kana filsafat hirup. Upamana bae bisa dima'naan yen "jelema nu sok parebut omong maseakeun bebeneranana masing-masing, ahirna bisa "paeh" duanana sabab patelak mageuhan pamadegan "bebeneranana" masing-masing tea.


2. AKSARA KAWI (JAWA KUNA)
Nu seja dipedar sanes wangun aksarana, nanging tina jihad harti/ma'na anu kapaluruh tina Kamus Basa Kawi - Indonesia, Prof. Dr. S. Wojowasito, CV. Pengarang, Malang, 1977. Kieu pihartoseuanana teh:

 • BA > ba-bad = kecap pagawean >motong
 • CA > ca-ra = tingkah laku, tanda pangkat.
 • DA = kecap gaganti jelema kadua > maneh
 • GA = bungah/atoh > kabungaham, gumbira
 • HA = panyeluk (B.I berseru), surak, emprak
 • JA = lahir, kecap nandeskeun
 • KA = sabab, kalawan, saterusna
 • LA = ngelelkeun letah
 • MA > ma-dana = cinta, mincinta
 • NA = saperti kitu, nyaeta, nya kitu
 • NYA = -nya, kieu
 • PA > pa-ca = mitapak, ngajaring (B.I menjerat), kabeungkeut ku …..
 • RA = nu dipikahromat ( kecap sandang/honorifik)
 • SA = sa, sakabehna, keur sagemblengna, ngahiji
 • TA = kecap panandes, nandeskeun
 • WA = mabra, cahayana caang pisan
 • YA = kusabab kitu, tah nya kitu, oge, upama kitu, supaya.

Upami susunan Aksara Sunda dima'naan ku harti/ma'na tina Aksara/Basa Kawi, bakalna teh sapertos kieu:

 • KA = sabab> nu jadi sabab.
 • GA = gumbira > kagumbiraan - kaagungan.
 • NGA = > ng > 'ng > kata sandang hormat, luhung > Siksa Kanda'ng Karesian = versi hukum/aturan Resi anu dipihormat.

 • CA = tingkah laku, tanda pangkat > carana, tingkah laku nu mere ngaran/pangkat.
 • JA = lahir = gelar, hirup > jelema nu hirup.
 • NYA = eta teh kieu

 • TA = nandeskeun maksud > tah!
 • DA = > D, jelema kadua, maneh
 • NA = nya kitu pisan.

 • PA = kabeungkeut, katalian ku...
 • BA = kecap pagawean > pagaweanana, nu dipigawena.
 • MA = mikacinta > silaturahmi.

 • YA = supaya, ku sabab eta.
 • RA = dipihormat, kahormatan.
 • LA = ngobahkeun letah, ngomong, nyarita.
 • WA = gumebyar caang cahayana.

 • SA = sakabehna teh hiji, asalna teh ti hiji.
 • HA = emprak bakating ku bungah.

Upami ku urang diruntuykeun ma'na susunan Aksara Sunda tina Aksara/Basa Kawi tiasa disasar dirarampa, naon enas-enasna dangiangna susunan (abjad) Aksara Sunda teh, nyaeta:

 • Anu jadi sabab ayana kaagungan nu linuhung tur terhormat;
 • Anu bakal mere ngaran/pangkat ka jelema anu hiurp teh kieu (nyaeta):
 • Katalian ku amal anu dipigawena, nyaeta ku silih mikacinta (silaturahmi);
 • Ku sabab kitu kudu silih-hormat, kudu boga kahormatan ku cara nyarita (ngomong) anu bakal ngalantarankeun gumebyarna cahaya (kamanusaan);
 • sabab da sakabehna oge eta teh asalna ti Nu Hiji, sarta bakal nungtung dina hirup anu pinuh ku kabungahan (kabagjaan).

Kanggo ngawuwuhan informasi ieu diserat susunan kelompok aksara (huruf, fonem) ngalagena anu kaluarna (dikedalkeunana kacida alamiahna - sunatulloh). Sumberna tina buku Kamus KAWI - Indonesia, Prof. Dr. S. Wojowasito.
Aksara tikoro (laringal): K/a - G/a - NG/a

 • Aksara lalangit teuas (palatal): C/a - J/a - NY/a
 • Aksara huntu (dental): T/a - D/a - N/a
 • Aksara biwir (bilabial): P/a - B/a - M/a
 • Aksara satengah harkat (alveolar ): Y/a -R/a -L/a - W/a
 • Aksara heas (frikatif, geser alveolar): S/a - H/a - SY/a - KH/a
 • Aksara heas (frikatif labiodental-velar-alveolar): F/a - Q/a - V/a - X/a - Z/a


Dilajengkeun kana bagian ka-4...