NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS 30 (bagian 2)Tina Surat AN NAZIAAT (Malaikat anu Ngadudut Roh) - Surat Katujuhpuluh salapan - ayat 1 d/k 46

20 Dec 2004 - 12:33 pm

15. SAKARATNA JELEMA ANU KAPIR KACIDA PIKAWATIREUNANA (:79/1) - rhs, 17 Jumadilahir 1428 H


 • Sakaratna jalma kapir, estuning ku matak watir,
  ku Ijroil digebugan, anu kapir diteunggeulan.
 • Digebugan sahabekna, sangkan ka luar nyawana,
  nyawana mugen embungeun, sieun dika-narakakeun.
 • Si nyawa didudut tarik, nyawa teh ngajerit ceurik,
  tingkoceak sosongkolan, sakaratna nu teu iman.
 • Naha atuh maneh kapir, teu inget engke di ahir,
  bakal pinanggih jeung maot, dipapag malakal maot.
 • Sanajan ampun-ampunan, enggeus euweuh kasempetan,
  tobatna geus elat teuing, naha baheula teu eling.
 • Tarima bae buktina, sabab teu iman teu takwa,
  marukan teh bakal lana, langgeng rek hirup di dunya.
 • Na naon nu diteangan, ngumbar napsu tetemenan,
  terang-terang geus lekasan, malakalmaot nungguan.

16. MAOTNA JELEMA ANU MU'MIN MAH ESTU PASRAH PISAN (:79/2,3,4) - rhs, 17 Jumadilahir 1428 H

 • Ijroil diutus deui, nampi pancen ti Ilahi,
  pikeun nyabut deui nyawa, nyawana jalma nu takwa.
 • Ijroil nyanggakeun salam, panghormat ka mu'min Islam,
  sang nyawa teh digentraan, seug ka luar lalaunan.
 • Sang Nyawa lajeng dibetot, ditarik malakal maot,
  ditarikna lalaunan, teu pegat maca wiridan.
 • Ngageleser ngagulusur, lungsur-langsar narik umur,
  teu pisan karaos nyeri, pupus iklas rido ati.
 • Malaikat nu sanesna, lalebet ka salirana,
  nyabutan roh nu sanesna, tina sel-sel salirana.
 • Malaikat nu sanesna, jajap nyawa ka sawarga,
  nyawa nu iman nu takwa, pupusna bagja kacida.
 • Muga teuing diri urang, lamun engke kedah mulang,
  lamun geus cunduk waktuna, datang ajal geus mangsana.
 • Hoyong maot iman takwa, iklas ngaleupaskeun nyawa,
  maot nuju muslim mu'min, ngadeuheus Robul a'lamin.

17. SADAYA MALAIKAT PADA KAGUNGAN PANCEN TI ALLOH SWT (:79/5,6,7) - rhs, Jumadilahir 1428 H

 • Malaikat sadayana, pada kagungan tugasna,
  sadaya jadi utusan, kenging pancen ti Pangeran.
 • Ari tugas malaikat, ngajaga sareng ngarumat,
  ngatur sagebarna jagat, henteu aya nu kaliwat.
 • Bentang-bentang nu di langit, tingcarelak tingkaretip,
  panonpoe sareng bulan, sadaya tumut aturan.
 • Tapi dina hiji mangsa, ngadadak sajagat raya,
  ancur lebur pabalatak, dunya bencar paburantak.
 • Dunya sakitu wedelna, harita ancur sadaya,
  eta teh kiamat tea, bakal bukti hiji mangsa.

18. JELEMA ANU GEUS MARAOT BAKAL DIHIRUPKEUN DEUI DINA POE PANGADILAN (:79/8,9,10,11,12,13,14) - rhs, 17 Jumadilahir 1428 H

 • Dupi poe pangadilan, eta bakal dicirian,
  aya tangara soara, nu disebut sangkakala.
 • Sangkakala nu kadua, sorana tarik kacida,
  nu maot harudang deui, ka luar ti jero bumi.
 • Kabeh manusa degdegan, hatena teh gegebegan,
  pikir ketir sieun pisan, mikiran nasib sorangan.
 • Silih rangkul jeung baturna silih tanya jeung sobatna,
  euleuh geuning hirup deui, padahal geus maot lami.
 • Geus tangtu urang cilaka, da hirup pinuh ku dosa,
  rugi teuing diri urang, cilaka henteu kapalang.
 • Sakabeh umat careurik, rajeg di sagara keusik,
  narangtung luhur tegalan, nu legana tan wangenan.
 • Eta poe pangadilan, bakal nampi kaputusan,
  saha anu ka sawarga, jeung saha nu ka naraka.

19. NABI MUSA AS. DIPIWARANG NEPANGAN FIR'AON (:79/15,16,17,18,19,20) - rhs, Jumadilahir 1428 H

 • Kacarios Nabi Musa, harita linggih di Thuwa,
  munajat ka lenggah Gusti, kenging dawuh ti Ilahi.
 • Pidawuh Alloh Ta'ala, katampi ku Nabi Musa,
  yen kedah angkat ka Mesir, nepangan Fir'aon kapir.
 • Raja Fir'aon kamashur, kaasup raja nu kupur,
  galak gangas ngagalaksak, di dunya ngan nyieun ruksak.
 • Sugan mun ku Nabi Musa, Fir'aon robah adatna,
  tina kapir jadi takwa, nyembah ka Alloh Ta'ala.
 • Lajeng bae Nabi Musa, ngajugjug ka Mesir tea,
  maksadna bade nepangan, Fir'aon rek dielingan.
 • Mun Fir'aon daek eling, ku Musa bakal diaping,
  dituyun ka jalan iman, nyembah ka Alloh Nu Heman.
 • Malah Kangjeng Nabi Musa,ningalikeun muji'zatna,
  tapi Fir'aon mantangul,bedegong keukeuh ngabedul.

20. FIR'AON NGANGGAP DIRINA JADI PANGERAN (:79/21,22,23,24,25,26) - rhs, 18 Jumadilahir 1428 H

 • Dasar Fir'aon nu kapir, hese diajakan lilir,
  napsuna angger ngaberung, dasar kapir jalma linglung.
 • Malah jadi malik ngewa, miceuceub ka Nabi Musa,
  pajar sarapna kaganggu, ngaku-ngaku meunang wahyu.
 • Dikumpulkeun rahayatna, pok Fir'aon teh nyarita,
  pangeranna Nabi Musa, eta teh bohong kacida.
 • Pangeran mah nya kaula, nu disembah sanagara,
  Fir'aon anu ngawasa, kitu Fir'aon ngomongna.
 • Gusti Alloh lajeng bendu, ka mahluk nu model kitu,
  anu sombong gede hulu, bakal dila'nat geus tangtu.
 • Di dunya bakal dila'nat, komo engke di aherat,
  kisah Fir'aon baheula, pieunteungeun sarerea.

21. KAAGUNGANANA ALLOH SWT (:79/27,28,29,30,31,32,33) - rhs, 18 Jumadilahir 1428 H

 • Dangukeun ieu nadoman, sumangga geura lenyepan,
  kaagungan Gusti Alloh, estu hebat subhan-Alloh.
 • Kanggo Alloh mah teu sesah, nyipta manusa sakumna,
  kanggo Alloh mah teu sesah, nyiptakeun sajagat raya.
 • Alloh mah maha-keresa, teu langkung sakeresa-Na,
  dunya ngadadak ngagelar, bumi alam lega ngampar.
 • Geura sumangga tingali, geura titenan ti wengi,
  ngadadak poek meredong, leumpang oge rarang-rorong.
 • Tapi upama ti siang, panonpoe ngempray caang,
  sadaya ciptaan Gusti, dibeberes teu pahili.
 • Lajeng tina sela taneuh, ngadadak taneuh teh baseuh,
  malancer cai nyusuna, ngalocor walunganana.
 • Tina taneuh anu tadi, renung jujukutan jadi,
  hejo ngemploh pepelakan, karembangan baruahan.
 • Tuh tingali itu pasir, ngajajar pating jalegir,
  tuh tingali itu gunung, ngabedega jararangkung.
 • Sadaya ciptaan Alloh, hebatna teh subhan-Alloh,
  sadaya pikeun manusa, matak kudu iman takwa.

22. ARI GEUS DATANG KIAMAT KAKARA MANUSA TEH ARELING (:79/34,35,36,37,38,39) - rhs, 18 Jumadilahir 1428 H

 • Ras emut dinten kiamat, kajadian anu hebat,
  ancur lebur alam dunya, kitu deui jagat raya.
 • Kakara jelema eling, kiamat harita geuning,
  datangna ngadadak pisan, tinggaroak jejeritan.
 • Ras inget kana dosana, dosa nu dipilampahna,
  teu lila lawang dibuka, lawang asup ka naraka.
 • Naraka keur jalma kapir, anu hirupna mubadir,
  anu muja kana harta, sarua muja berhala.
 • Geuning ari kapir tea, rek saha bae jalmana,
  anu hirupna pidunya, eta teh kapir sipatna.
 • Tah jelema anu kitu, ka naraka enggeus tangtu,
  bakal jadi balad setan, di naraka pangancikan.

23. SAWARGA TEH PIKEUN JELEMA ANU IMAN TAKWA (:79/40,41) - rhs, 18 Jumadilahir 1428 H

 • Bagja temen jalma takwa, iman ka Alloh Ta'ala,
  anu teu kendat wiridan, nyebat asmaning Pangeran.
 • Bagja temen jalma mu'min, anu iman hakul yakin,
  nu mampuh ngajaga diri, hirupna boga kadali.
 • Mampuh ngadalian napsu, hirupna henteu kalangsu,
  napsu lahir napsu batin, kadalina takwa mu'min.
 • Jalma anu iman takwa, bakal lenggah di sawarga,
  dirahmat ku Nu Kawasa, bagja teuing ahli sorga.

24. IRAHA-IRAHANA KAJADIAN KIAMAT ANU UNINGA ANGING ALLOH SWT (:79/42,43,44,45) - rhs, 18 Jumadilahir 1428 H

 • Ayeuna oge sok aya, pirajeunan tunyu-tanya,
  kiamat iraha bukti, naha beurang naha wengi.
 • Mun aya nu nanya kitu, pek jawab anu saestu,
  kiamat iraha bukti, mung Alloh anu tingali.
 • Urang mah mung ukur mahluk, saukur tumut jeung tunduk,
  ngan ukur ngajadi saksi, kiamat datangna pasti.
 • Kawajiban diri urang, ibadah peuting jeung beurang,
  sumujud ka Gusti Alloh, miharep ridoning Alloh.
 • Urang mah ukur ngelingan, ngahudangkeun kasadaran,
  yen kiamat pasti bukti, kaalaman hiji wanci.

25. URANG HIRUP DI DUNYA TEH HENTEU LAMI (:79/46) - rhs, 18 Jumadilahir 1428 H

 • Dangukeun ieu sing hidmat, nami surat An-Naziaat,
  ayat opatpuluh genep, lenyepan mangka saregep.
 • Nalika kiamat datang, duka ti peuting ti beurang,
  manusa kakara sadar, yen hirup mubah kalantar.
 • Hanjakal kakara eling, waktuna geus elat teuing,
  enggeus beakeun waktuna, nutup lawang pangampura.
 • Katambah waktu harita, karasa ku sarerea,
  di dunya asa can lila, kakara sakedet netra.
 • Hirup teh asa can lami, asa kakara kamari,
  malah asa karek tadi, kitu rarasaan jalmi.
 • Terang-terang enggeus ahir, dunya eureun henteu muntir,
  ancur lebur jagat raya, kiamat teh nya harita.


TAMAT - NADOMAN NURUL HIKMAH, Tina Surat AN-NAZIAAT