Landong Baeud 2Ku : M. Nana Munajat Dahlan

3 Apr 2005 - 10:29 am

Palakiah Ngubaran Budak Badeur

Upami saderek ngagaduhan putra anu bangor jeung badeurna nataku, tong hariwang, Gan Oman gaduh resep anu jetu.
Sayogikeun lawon hideung tilu meter, sisina kaput ku benang koneng, lajeng pilarian kembang samboja seueurna tujuh siki, omat kedah sareng gagangna, teras sayogikeun bata beureun seueurna gumantung kana weton putra Bapa.

Carana : Murangkalih anu bade dilandongan diibakan heula, waktosna kedah panceg jam 5 subuh, teras disimbutan ku lawon hideung tea, salajengna ditawur ku kembang samoja. Saparantos kitu bata beureum.. prekprekeun kana mastaka eta murangkalih, insya allah eta budak bakal kalengger.


Palakiah Supados Salamet Upami Tumpak Kareta Api

Usahakeun sateuacana tumpak, parios heula eta kareta, naha aya masinisan atawa henteu? Sareng naha aya lok atanapi hulu karetaaan anatapi henteu, aya rodaan atawa henteu? Eta roda nempel dina rel atawa henteu? Teras pariksa masinisna, bisi teu bisaeun ngajalankeun kareta. Tah upama tos kitu tumpakna panghareupna deukeut masinis ngarah pangheulana tepi, jeung ngarah apal kana talajak masinis, mun nundutan elingan, teu bisa dielingan saderek nyuhunkeun turun, tapi sateuacana suntrungkeun heula masinisna.


Resep Ngadamel Empal atanapi Gepuk

Geus dua minggu Gan Reza ditinggalkeun nyaba ku bojona, atuh upama hayang barangtuang kedah ku nyalira, mangkaning karesepna kana empal, kana karesep tea teu bisa disisilihan, sanajan teu biasa masak Gan reza maksakeun. Kabeneran kana empal teu apal cara jeung bahana. Kusabab kacida hayangna kana Empal, jauh-jauh oge kapaksa ngadatangan Dede Syarif sobatna. Kacaturkeun geus paduhareupan jeung sobatna.

Gan Reza : Cik, sugan di dinya apal kana resep nyieun empal.
Dede Syarif : Cetek nu kitumah, siapkeun daging sapi sacukupna, laja dua sihung, sereh dua tangkal, pedes sacanggeum, gula satengah gandu, uyah saparapat gandau, awi sabebek jeung tambang sadepa. Carana : daging dikulub heula, mun katara hipu, gancang jait, tuluy eta daging diprek-prekan nepi ka bubuk, sanggeus kitu asupkeun kana katel, bungbu nu disebutkeun tadi galokeun.
Gan Reza : Ke..! Ke..! Ari awi jeung tambang keur naon?
Dede Syarif : Keur nalian, jeung ngababuk nu rek nyoro empal.


Kabita Ku Onta

Keur rame-ramena Perang Teluk, loba tentara asing nu kalibet perang, diantarana tentara ti Indonesia. Kabeneran eta soldadu teh bibit buitna ti Ciborelang. Eta Soldadu diterjunkeun di tengah sagara keusik, barang jrut kana lemah kasampak aya tentara ti Afrika, awakna hideung pikagilaeun.

Eta tentara Afrika ngokangkeun bedilna ka soldadu Urang Cibolerang, saterusna ngancam, "He..! ente kudu nurut kana kahayang kula, ente kudu metot suku onta, nepi ka bujur eta onta kadongkang ku bobogaan ana, ana geus teu tahan, ana hanaang ku syahwat, sabab, geus dua taun ana teu papanggih jeung bikang, hayoh geuwat!"

Nyaritana teh bari sesentak tur ngamang-ngamang-ngamang bedil. Tumibana ka tentara urang, awakna ngahodhod, bujurna kokompodan, kusabab sieun, nya nurut kana kahayang si tentara Afrika tea. Kakara ge nepi ka tempat onta, teu kanyahoan aya nu terjun sasab, mangkaning pangawakanana awewe.

Ninggali keureut beungeutnamah moal salah eta awewe nu sial teh urang Amerika. Palangsiang, eta awewe pasti diperkosa ku si negro. Enya bae barang jrut, si awewe urang Amerika ditodong ku bedil ku si negro.
"Kabeneran, ana keur hanaang ku syahwat, kari-kari aya andika ka dieu, wayahna sagala kahayang kula kudu diturut ku andika, ngarti?"

Ngomongna sesentak, pikagilaeun. Si awewe urang Amerika katingali pias, ngomongna ngadegdeg.
"Ampun, kula sanggup nedunan kana kahayang andika, asal tong dipaehan bae," ceuk eta mojang Amerika pasrah.
"Sukur, ayeuna geuwat bantuan tuh soldadu Indonesia, ti tatadi teu metu merod suku onta, sugan dibantu ku andikamah, eta suku onta bisa katarik, gancang! Kula geus teu tahan."

"Dasar uteukna geus kana onta, aya mojang nu mencrang oge, tetep bae napsuna kana onta," ceuk soldadu urang Ciborelang bari kukulutus.