WANGSIT TI PANGERAN PAPAK (R. WANGSA MUHAMMAD)Tanggal: 8 April 1982. Katampi ku: R. Hidayat Suryalaga.

25 Sep 2001 - 7:08 am


 • Rumaksa ing jagat kabeh,
  rumaksa ing kujur diri,
  rumaksa taya petotna,
  saking ati nu berbudi,
  perceka ngagarap rasa,
  nu nitis ti alam suci.

 • Sujud tilu kana tilu,
  opatna sahabat mami,
  kalima pancering awak,
  tujuh nema dina wujud,
  salapan dadasar raga,
  sawelas pungkasan diri.

 • Puguh nuhun kudu kitu,
  da eta jalaning suci,
  kudu sabar ku cocoba,
  kapan geus pasti geus jangji,
  ulah luncat ti subaya,
  wayahna peurih saeutik.

 • Upama hirup geus wujud,
  bakal karasa ku yakin,
  aya teh dina teu aya,
  teu aya teh dina saksi,
  nyaksi yen ukur teu daya,
  kumambang ka kersa Gusti.

 • Rum arum sadarum jati,
  jati jatining kang suci,
  kapan aya papay raratan,
  raratan wincikan lahir,
  gumelar geus ti baheula,
  di dunya ukur arulin.

 • Muga estu ka satuhu,
  ulah ngijing sembah salah,
  tuluyna ruksak rohaka,
  jadi jejerih ku bukti,
  sagala sieun ku boa,
  nuturkeun rungsing berewit.

 • Kum, Ahum Wali Yang Agung,
  Bis - Mim Waliyul diri,
  Lam, Alip dina mamaras,
  mangka buka mangka yakin,
  da eta jejeran gelar,
  tuturkeuneun nu perwinci.

 • Opat teh sada awalna,
  lima teh sada ahirna,
  ayana di la illaha,
  nema dina illalohu,
  anjogna waliyulloh nu hakiki.

 • Sumujud tuhu ka estu,
  sumujud yakin hakiki,
  sumembah di ka-Allah-an,
  sumungkem di kahayatan,
  insan sumujud ka insan,
  Gusti sumujud ka Alloh.

 • Mim, Dal, Mim, Nun.

 • Keur hidep:
  iup bayu tiup rahayu,
  angin leutik ti Lohmahfud,
  jaregjeg raga sukmana,
  cageur bageur hirup-hurip,
  bray caang, bral geura miang,
  sanghareupan nu hakiki.

 • Kitu kuduna nu hirup,
  mapay ka raratan diri,
  ti mana mulang ka mana,
  ti mendi balik ngajadi,
  mun mulang rebo bawana,
  balik ngahariring leutik.

 • Turungtung tepi ka puhu,
  paralak ku raga suka,
  ditabeuh pinuh kadeudeuh,
  Allohu - Allohu kula rek datang,
  dalitkeun dina hakekat,
  hayang nyurup puhu tungtung.