WANGSIT TI PRABU WASTUKANCANAKatampi ku Nu Katitipan di Situs Astana Gede - Kawali, 18 September 1990

9 Oct 2001 - 5:24 am

(Sajajar tulisan Sunda Kuno nu hartosna PRABU WASTUKANCANA)


  • Tarengetkeun PARI DASA PASANTA, eta teh kudu sebarkeun, sabab Sunda perlu ku LINGGA-LINGGA ku TAPAK-TAPAK ku BATARA BATARI.
  • LINGGA tegesna jelema-jelema anu palangger dina jejeranana.
  • TAPAK tegesna lacak gawe. Eta geus dibere ciri bukti ku tapak suku, tapak leungeun. Naon sababna nu kenca (catetan: tapak dampal panangan dibna batu nu ngampar di situs makam Kawali), sabab nu katuhu dipake nuduhkeun WUKU SALAPAN DAWUH LIMA.
  • Upama pada marageuhan SANGHIYANG TAPAK bakal leubeut beuweungeun loba tedaeun.
  • Upama marageuhan SANGHIYANG DAMPAL bakal jadian hirup jadian hurip.
  • Diwastu kula PRABU WASTUKANCANA. Ieu teh pada merenahkeun maneh ti para Parisada, para Bagawan ti para Kolot Kula, tegesing usikna sanubari nu nitis ti kalanggengan pikeun kamulyaan lahir jeung gaibna.
  • Muga-muga sarerea nu aya ayeuna pada katitisan geter suci ti kaabadian. Dibahayu Diwastu dihareupeun tutunggul titinggal karuhun.
  • Muga sarerea pareng ditangtayungan tur dimakbul sapaneja.
  • Muga karep baheula terus parat tepi ka jaga. Kabuktian ku lahirna.
  • Muga sarerea aya dina kuat saperti SANG LINGGA WESI bisa mulya saperti SANG LINGGA BUANA.

*** (Nu katitipan: Muga ditebihkeun tina jijieunan pribadi)